ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs grafisinde aort kalsifikasyonu ve koroner arter baypas greftleme sonrası nörokognitif bozulma arasındaki ilişkisi
Abdulkerim Özhan1, Murat Baştopcu2, Canan Karakaya1, Erhan Güler1, Sinan Şahin3, Mehmet Erdem Memetoğlu1, Bülend Ketenci1, Mahmut Murat Demirtaş1
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey
3Department of Radiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21285
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ameliyat öncesi göğüs grafisi ile tespit edilen aort kalsifikasyonu ile ameliyat sonrası nörokognitif bozulma arasındaki olası ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2019 - Temmuz 2019 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 124 hasta (101 erkek, 23 kadın; ort. yaş: 59.9±8.8 yıl; dağılım, 34-84 yıl) çalışmaya alındı. Bu hastaların ameliyat öncesi çekilen göğüs grafisinde aort topuzu üzerinde aort kalsifikasyonu olan 35"i hasta grubunu oluşturdu. Aort kalsifikasyonu olmayan 89 hasta ise kontrol grubunu oluşturdu. Aort kalsifikasyonu saptanan hastalara ayrıca bilgisayarlı tomografi anjiyografi uygulandı ve çıkan aort ve arkus aorta kalsiyum skorları hesaplandı. Nörokognitif disfonksiyon, Standardize Mini Mental Test ile değerlendirildi. Ameliyat sonrası deliryum, yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme testi ile değerlendirildi. Gruplar demografik, ameliyat ve ameliyat sonrası verilere göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan tüm hastalar arasında, genel serebrovasküler olay insidansı %3.2 idi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, nörokognitif gerileme olan hasta sayısı, kontrol grubuna kıyasla, hasta grubunda daha yüksek idi (sırasıyla %48.6 ve %34.8; p=0.157). Yüksek arkus aorta kalsiyum skorlu (>2250 AU) hastalarda Standardize Mini Mental Test skor düşüşü ve düşüş yüzdesi anlamlı olarak daha yüksek idi. Karotis arter darlığı, hasta grubunda 3.2 kat daha yüksekti. Karotis arter darlığı saptanan hastalarda, arkus aorta kalsiyum skoru da daha yüksek idi (p=0.042).

Sonuç: Yüksek kalsiyum skorları ile birlikte göğüs grafisinde tespit edilen aort kalsifikasyonu, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda nörokognitif bozulma ve karotis arter darlığı ile ilişkili olabilir.

Keywords : Aort kalsifikasyonu, kalp cerrahisi, akciğer grafisi, nörokognitif disfonksiyon
Viewed : 2395
Downloaded : 1493