ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EuroSCORE II ve STS skorlarının 80 yaş ve üzeri kalp cerrahisi hastalarında performansı
Hüseyin Kuplay1, Sevinç Bayer Erdoğan1, Murat Baştopçu2, Eren Karpuzoğlu1, Halit Er1
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21403
Amaç: Bu çalışmada Göğüs Cerrahisi Derneği (STS) ve Avrupa Kardiyak Operatif Risk Değerlendirme Sistemi II (EuroSCORE II) skorlarının 80 yaş ve üzeri kalp cerrahisi hastalarında mortalite için öngördürücü değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2016 - Aralık 2019 tarihleri arasında 80 yaş ve üzeri 116 hastada (73 erkek, 43 kadın; ort. yaş: 82.9±3.1 yıl; dağılım, 80-97 yıl) gerçekleştirilen kalp ameliyatları retrospektif olarak incelendi. Mortalite görülen ve görülmeyen hastalar demografik ve cerrahi faktörler açısından karşılaştırıldı. STS, EuroSCORE II skorları ve gözlenen mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama STS skoru 3.7±11.1 ve ortalama EuroSCORE II 5.2±5.4 idi. Tüm cerrahi türlerinde, ortalama EuroSCORE II mortalite gözlenen hastalarda daha yüksekti (sırasıyla, 4.1±4.0"e kıyasla 8.1±7.4; p=0.006). Elektif cerrahilerde ortalama EuroSCORE II mortalite görülen olgularda daha yüksekti (sırasıyla, 3.7±3.9"a kıyasla 7.2±7.3; p=0.006); ancak, acil olgularda skorlar arasında bir fark gözlenmedi. Alıcı işletim karakteristik eğrisi ile STS skorlarına kıyasla, EuroSCORE II"nin eğri altında kalan alanı tüm olgularda ve elektif olgularda daha yüksekti.

Sonuç: EuroSCORE II 80 yaş ve üzeri hastalarda STS skoruna kıyasla mortaliteyi öngörmede daha iyi bir performans gösterirken, acil cerrahiler ve kombine işlemlerde iki skorlama sisteminin öngördürücülüğü yetersizdi. Bu yaş grubunda daha iyi bir risk skorlama sistemi için toplum tabanlı validasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Keywords : Kalp cerrahisi , mortalite, 80 yaş ve üzeri, risk skorları
Viewed : 2520
Downloaded : 1102