ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 pandemisinde bronkoskopi: Bir anket çalışması
Benan Çağlayan1, Ferhan Karataş1, Sinem İliaz1, Işıl Uzel1, Ayşe Bilge Öztürk1, Tuane Demir1
1Department of Chest Diseases, Koç University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20351
Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 salgını sırasında bronkoskopi yapan hekimlerin tutum ve davranışları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2020 - Mayıs 2020 tarihleri arasında, toplam 153 hekim çalışmaya alındı. Mail gruplarına beş gün aralıklarla iki kere 18 sorudan oluşan yapılandırılmış anket ile katılım davet mektubu gönderildi. İkinci mail gönderiminden sonra üçüncü güne kadar çalışmaya katılıma izin verildi.

Bulgular: Katılımcıların tümü anketi tamamladı. Sonuçlara göre, katılımcılar büyük ölçüde üçüncü basamak hastanelerde çalışmakla birlikte, hekimlerin %33"ü salgın sırasında bronkoskopi yapmadı ve büyük bir çoğunluğu çok az sayıda işlem yaptı (ort. 7.2±9.3). Hekimlerin toplam %20"si, olası veya kesin COVID-19 hastalarına bronkoskopi yaptı. Ankete katılan hekimlerin neredeyse tamamı, işlem sırasında maske ve gözlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullandığını bildirdi. Pandemi sırasında olası veya kesin COVID-19 hastalarına bronkoskopi yapan hekimlerin %9.7"si ve olası veya kesin COVID-19 hastalarının hiçbirine bronkoskopi yapmayan hekimlerin %4.1"inin virüs ile enfekte olduğu saptandı (p>0.05).

Sonuç: Bronkoskopi yapan hekimler, salgın sırasında kılavuz önerilerine uygun bir biçimde hareket etmektedir. Çalışmamızda olası veya kesin COVID-19 hastalarına bronkoskopi yapan ve yapmayan hekimlerin ekiplerindeki SARS-CoV-2 bulaş oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olmamakla birlikte, kişisel koruyucu ekipman kullanımının bu sonuçlarda rol oynadığı düşünülmektedir.

Keywords : Bronkoskopi, COVID-19, endobronşiyal ultrason, salgın, SARS-CoV-2
Viewed : 2291
Downloaded : 1022