ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer naklinde anestezi yönetimi: Tek merkez deneyimimiz
Atakan Erkılınç1, Pınar Karaca Baysal1, Mustafa Emre Gürcü1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.9490
Amaç: Bu çalışmada, akciğer nakli yapılan hastalarda anestezi yönetim stratejilerimiz, deneyimlerimiz ve sonuçlarımız tartışıldı.

Çalışma planı: Aralık 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında, merkezimizde akciğer nakli yapılan toplam 53 hasta (43 erkek, 10 kadın; ort. yaş: 46.1±13 yıl; dağılım, 14-64 yıl) çalışmaya alındı. Kullanılan anestezi tekniği, hastaların özellikleri ve perioperatif klinik ve takip verileri kaydedildi. Akciğer hastalığının evresi, New York Kalp Derneği fonksiyonel sınıflamasına göre değerlendirildi.

Bulgular: İki hastaya tek taraflı akciğer nakli ve 51 hastaya çift taraflı akciğer nakli yapıldı. İdiyopatik pulmoner fibroz, hastaların %41.5"inde en sık endikasyon idi. Hastaların tümünde son dönem akciğer hastalığı (Sınıf IV) mevcut idi ve %79"u oksijene bağımlı idi. Otuz iki hastaya ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği verildi.

Sonuç: Akciğer naklinde anestezi yöntemi, gerek alıcının fiziksel performansının kötüleşmesi, gerekse kullanılan cerrahi tekniklerin karmaşık yapısı nedeniyle zordur. Genel olarak, bir çeşit mekanik destek gerekebilir ve hastaların birçoğunda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ilk tercihtir. İdeal bir multidisipliner yaklaşım sağlamak ve başarılı sonuçlar elde etmek için cerrahlar, perfüzyonistler ve anesteziyolojistlerin arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır.

Keywords : Anestezi yönetimi, akciğer nakli, göğüs cerrahisi
Viewed : 2444
Downloaded : 1245