ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İndüksiyon tedavisi sonrasında cerrahi patolojik tam yanıt alınan akciğer kanserlerinde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Mustafa Vedat Doğru1, Celal Buğra Sezen1, Cemal Aker1, Volkan Erdoğu1, Özkan Saydam1, Aysun Ölçmen1, Levent Cansever1, Muzaffer Metin1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19956
Amaç: Bu çalışmada, patolojik tam yanıt veren küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda indüksiyon tedavisinin uzun dönem sonuçları değerlendirildi ve sağkalımı etkileyen prognostik faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 ve Aralık 2017 tarihleri arasında indüksiyon tedavisi verilen ve indüksiyon tedavisinden sonra ameliyat edilen ve patolojik tam yanıt veren ileri evre (IIIA-IIIB) küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan toplam 39 hasta (38 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 56.2±8.3 yıl; dağılım 38-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların sağkalım oranları ve sağkalımın prognostik faktörleri değerlendirildi.

Bulgular: İndüksiyon tedavisi öncesi klinik evrelemede üç (%7.7) hastada Evre IIB, 26 (%66.7) hastada Evre IIIA, ve 10 (%25.6) hastada Evre IIIB hastalık izlendi. Beş yıllık sağkalım oranı %61.2 olup, hastalıksız sağkalım oranı %55.1 idi. Dokuz (%23.1) hastada, ameliyat sonrası dönemde lokal nüks veya uzak nüks saptandı.

Sonuç: İndüksiyon tedavisi sonrası ameliyat edilen lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda, patolojik tam yanıt oranı azımsanamayacak düzeydedir. Bu hastalarda beş yıllık genel sağkalım oldukça memnun edici olup, genel sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktör tek istasyon N2 varlığıdır.

Keywords : İndüksiyon tedavisi, akciğer kanseri, patolojik tam yanıt
Viewed : 2359
Downloaded : 841