ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi rezeksiyon uygulanmış erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda galektin-3 ve genetik varyantlarının tümör riski ve sağkalım üzerindeki rolü
Şule Terzioğlu-Uşak1,4, Cem Horozoğlu1, Şeyda Demirkol2, Akif Turna3, İlhan Yaylım1
1Department of Molecular Medicine, Aziz Sancar Istanbul University Experimental Medicine Research Institute, Istanbul, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Biruni University Faculty of Engineering and Natural Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical School, Istanbul, Turkey
4Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20141
Amaç: Bu çalışmada galektin-3 gen varyantları, serum düzeyi, gen ekspresyon düzeyi ile rezektabl küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının riskleri ve sağkalımları arasındaki olası ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2017 - Eylül 2018 tarihleri arasında galektin-3'ün rs4644 ve rs4652 varyantları, primer cerrahi tedavi yapılan küçük hücreli dışı akciğer kanserli 65 hastanın (54 erkek, 11 kadın; ort. yaş: 60.1±11.9 yıl; dağılım, 34-83 yıl) ve 95 sağlıklı bireyin (48 erkek, 47 kadın; ort. y aş: 53.9±13.5 y ıl; d ağılım, 32-87 y ıl) p eriferik k anından i zole e dilen genomik deoksiribonükleik asitler kullanılarak TaqMan tek nükleotid polimorfizm testi ile genotiplendi. Hasta ve kontrol gruplarının serum örneklerinde dolaşımdaki galektin-3 düzeyi, enzim bağlı immünosorbent testi ile değerlendirildi. Hasta grubunda tümör ve çevre dokulardaki galektin-3"ün haberci ribonükleik asit ekspresyonu, gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu ile incelendi. Bu sonuçların hem prediktif, hem de prognostik önemi analiz edildi.

Bulgular: Rs4652 AA genotipi olan hastalarda anjiyolenfatik invazyon varlığı anlamlı idi (p=0.04). Kontrol grubuna kıyasla, hastalarda serum galektin-3 düzeyleri anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.0001). Rs4644 CA/CC (p<0.0001 ve p<0.0001) ve rs4652 AA/AC (p=0.001 ve p<0.0001) genotipleri olan hastalarda, karşılık gelen kontrollere kıyasla, serum galektin-3 düzeyleri daha yüksekti. Hem rs4644 (p=0.03) hem de rs4652 (p=0.019) AC genotipleri olan hastalarda, vasküler invazyon varlığında daha yüksek serum galektin-3 düzeyleri izlendi. Alıcı işletim karakteristik eğrisi, 17.089 ng/mL (eğri altında kalan alan: 0.910±0.04; %95 güven aralığı: 0.832-0.988; p<0.001) kesme değeri ile serum galektin-3 düzeyinin hasta grubu için güçlü bir prediktif belirteç olduğunu gösterdi. Tek değişkenli analiz, daha düşük serum galektin-3 düzeylerinin daha iyi sağkalım ile ilişkili olduğunu ortaya koydu (p=0.048). Çok değişkenli sağkalım analizi, yalnızca yüksek serum galektin-3 düzeylerinin hastaların sağkalımı ile ilişkili olma eğiliminde olduğunu gösterdi (risk oranı: 5.106; %95 güven aralığı: 0.956-27.267; p=0.056).

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda galektin-3?ün genetik varyantlarının varlığı histopatolojik farklılıklara yol açabilir. Serum galektin-3 düzeyi, bu hastalar için değerli bir tanısal biyobelirteç olabilir ve sağkalım süreleri ile ilişkili olabilir.

Keywords : Enzim bağlı immünosorbent testi, galektin-3, gen ekspresyonu, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, tek nükleotid polimorfizm genotiplemesi
Viewed : 2317
Downloaded : 1131