ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türkiye'de akciğer nakli için donör seçimi: İdeal bir donör beklemek gerekir mi?
Mustafa Vayvada1, Ahmet Erdal Taşçı1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19953
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde akciğer naklinde kullanılan donör kriterleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Aralık 2016 - Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer nakli için kabul edilen toplam 55 kadaverik donör ideal donör kriterlerine göre geriye dönük olarak değerlendirildi. Donörler yaşlarına, arteriyel kandaki kısmi oksijen basıncına, sigara öyküsüne ve ventilasyon gününe göre ideal ve ideal olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Donör verileri, alıcı özellikleri ve sağkalım sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Akciğer nakli için kabul edilen 55 donörün 24'ü (%43.7) ideal ve 31'i (%56.3) ideal olmayan dönörler idi. Doksan günlük mortalite ve bir yıllık sağkalım oranları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Doksan günlük mortalite ideal grupta %25 iken, ideal olmayan grupta %22.6 idi (p=0.834). Akciğer naklinden sonraki bir yıllık sağkalım oranı, ideal ve ideal olmayan gruplarda sırasıyla %64.5 ve %70.6 idi (p=0.444).

Sonuç: Akciğer nakli için donörleri kabul etmeden veya reddetmeden önce tüm klinik tablo değerlendirilmelidir. İdeal kriterleri karşılamayan akciğer donörlerinin kullanılması, ideal akciğer donörleri ile karşılaştırıldığında, kısa ve orta vadeli sonuçları bozmaz. Donör kriterlerinin sıkı uygulanması, akciğer nakli için uygun donörlerin kullanılmasını engelleyebilir. İdeal olmayan donörlerin kullanılması bekleme listesi mortalitesini azaltabilir.

Keywords : Donör akciğer, ideal donör, akciğer nakli
Viewed : 2660
Downloaded : 674