ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yakın zamanda geliştirdiğimiz program ile kronik tromboembolik pulmoner endarterektominin cerrahi sonuçları
Gökçen Orhan1, Hüseyin Kuplay1, Nehir Selçuk1, Sena Sert2, Özlem Yıldırımtürk2
1Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21234
Amaç: Bu olgu serisinde, tanı yöntemimiz, cerrahi tedavi ve pulmoner endarterektomi yapılan hastaların sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Bu olgu serisine Kasım 2015 - Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimizde multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilen ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tanısı konulan toplam 26 hasta dahil edildi. Tüm olgularda pulmoner endarterektomi işlemi kardiyopulmoner baypas altında ve total sirkülatuvar arrest uygulayarak yapıldı. İşlem sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yedi hastada (%26.9) perioperatif komplikasyon görüldü ve perioperatif komplikasyonlara bağlı hastane mortalitesi %15.38 idi. Ameliyat sonrası takibin birinci yılında, ortalama sistolik pulmoner arter basıncı 78±22 mmHg"den 41±20 mmHg"ye, pulmoner vasküler direnç 698±10 dyn·s·cm-5"den 235±10 dyn·s·cm-5"ye düşerken, 6 dakikalık yürüme testi mesafesi 345±10 m"den 460±10 m"ye ve arteriyel oksijen satürasyonu %85±3.5"ten %95±4"e yükseldi. Hastaların birçoğunda New York Kalp Derneği fonksiyonel sınıfta III-IV"ten sınıf I-II"ye iyileşme gözlendi ve bir yıllık ölüm oranı %19.23 idi.

Sonuç: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansyon tanısı konan hastalar, kalıcı arteriopati gelişmeden, pulmoner tromboendarterektomi ameliyatı için cerrahi merkezlere erken dönemde yönlendirilmeleri ve deneyimli bir ekip tarafından değerlendirilerek tedavi edilmeleri gerektiği görüşündeyiz.

Keywords : Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, pulmoner tromboendarterektomi
Viewed : 2546
Downloaded : 801