ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Venöz tromboemboli olgularında nüks gelişimini etkileyen faktörler: Retrospektif kohort çalışması
Yasemin Ateş1, Züleyha Bingöl1, Gülfer Okumuş1, Orhan Arseven1
1Department of Chest Diseases, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20679
Amaç: Bu çalışmada venöz tromboemboli tanısı konan hastalarda nüks sıklığı ve nüksün risk faktörleri incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Ocak 2015 tarihleri arasında toplam 412 venöz tromboemboli hastası (164 erkek, 248 kadın; ort. yaş: 53.5±16.6 yıl; dağılım: 19-95 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, altta yatan risk faktörleri, eşlik eden hastalıkları, görüntüleme bulguları ve tedavi verileri kaydedildi.

Bulgular: İndeks olguların 341"inde (%82.7) en az bir geçici/kalıcı risk faktörü bulunurken, 71"i (%17.2) idiyopatik idi. İndeks olguların 76"sında (%18.4) nüks gelişti. İlk ataktaki tedavi süresi, nüks gelişen olgularda anlamlı düzeyde daha uzundu (p=0.007). Tek başına derin ven trombozu veya pulmoner tromboemboli + derin ven trombozu ile tanılanan hastalarda nüks oranı, tek başına pulmoner tromboemboli ile tanılanan hastalara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek idi (sırasıyla, %14.2"ye kıyasla %24; p=0.007). Nüks gelişmeyen hastalara kıyasla, nüks gelişen hastalarda idiyopatik venöz tromboemboli oranı daha yüksek idi (sırasıyla, %15.2"ye kıyasla %26.3; p=0.028). Birinci yılın sonunda ortalama D-dimer düzeyleri nüks gelişen hastalarda daha yüksekti (p=0.034). Nüks gelişen olgularda kalıtsal risk faktörleri de (sırasıyla, %19.3"e kıyasla %39.5; p=0.031) yüksek bulundu. Nüks ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Derin ven trombozu, idiyopatik olaylar, birinci yılın sonunda yüksek D-dimer düzeyleri ve kalıtsal risk faktörleri varlığının nüks ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Keywords : D-dimer, nüks, risk faktörleri, trombofili, venöz tromboembolizm
Viewed : 2277
Downloaded : 539