ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Video yardımlı torakoskopik cerrahi yapılan hastalarda intraoperatif kan kaybının ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları üzerine etkisi
Lijun Yao1, Weiwei Wang1
1Department of Cardiothoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20657
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri için video yardımlı torakoskopik lobektomi uygulanan hastalarda intraoperatif kan kaybının ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Temmuz 2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında Evre I-IIIa küçük hücreli dışı akciğer kanseri için akciğer rezeksiyonu yapılan toplam 409 hastanın (227 erkek, 182 kadın; medyan yaş: 62 yıl; dağılım, 20-86 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının öngörülmesinde intraoperatif kan kaybının eşik değerini doğrulamak için alıcı işletim karakteristik analizi yapıldı. Yüksek intraoperatif kan kaybı ve düşük intraoperatif kan kaybı gruplarını karşılaştırmak için eğilim skoru eşleştirmesi yapıldı. Ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının bağımsız risk faktörlerini belirlemek için eşleştirme sonrası koşullu lojistik regresyon yapıldı.

Bulgular: Hastaların 86"sında (%21.03) ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları gelişti. Eğilim skoru eşleştirme analizinde, intraoperatif kan kaybının ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları için öngördürücü bir faktör olduğu belirlendi (3.992; %95 güven aralığı [GA]: 1.54-10.35; p=0.004). Yüksek intraoperatif kan kaybı grubundaki ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının oranı, düşük intraoperatif kan kaybı grubundakinden anlamlı düzeyde daha yüksekti (sırasıyla, %13.9"a kıyasla %37.5; p=0.003). Yüksek intraoperatif kan kaybı grubunda ameliyat sonrası yatış süresi ve ameliyat sonrası antibiyotik kullanım süresi anlamlı düzeyde daha uzundu.

Sonuç: İntraoperatif kan kaybı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri için akciğer rezeksiyonunun ardından ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları için önemli bir risk faktörüdür. Cerrahlar, daha iyi cerrahi sonuçlar için intraoperatif kan kaybını azaltmaya çalışmalıdır.

Keywords : Kan kaybı, akciğer kanseri, ameliyat sonrası komplikasyonlar, video yardımlı göğüs cerrahisi
Viewed : 2373
Downloaded : 530