ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer nakli ve kalp damar ameliyatlarında otolog kan transfüzyonunun önemi
Tevfik İlker Akçam1, Ali Özdil1, Önder Kavurmacı2, Pelin Öztürk3, Deniz Can Başaran3, İsmet Tanzer Çalkavur3, Ufuk Çağırıcı1, Mustafa Özbaran3
1Department of Thoracic Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19960
Amaç: Bu çalışmada akciğer nakli ve kalp damar ameliyatları yapılan hastalarda otolog kan iyileştirme sistemlerinin transfüzyon ile ilişkili komplikasyonlar üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2016 - Mayıs 2019 tarihleri arasında akciğer nakli veya kalp damar ameliyatları sırasında hücre kurtarma ve otolog kan iyileştirme sistemlerinin kullanıldığı toplam 104 hasta (90 erkek, 14 kadın; ort. yaş: 59.3±16.4 yıl; dağılım, 12-89 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar otolog kan transfüzyonu yapılan hastalardan oluşan Grup 1 (n=61) ve yapılmayan hastalardan oluşan Grup 2 (n=43) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, ameliyat verileri ve ameliyat sonrası komplikasyonları dahil olmak üzere verileri kaydedildi.

Bulgular: Transfüze edilen toplam kan/kan ürünü miktarı Grup 1'de anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0.018). Ancak, transfüzyon ile ilişkili komplikasyonlar Grup 2'de daha yüksek oranda izlendi (p=0.0261). Hastanede kalış süresi açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu.

Sonuç: Otolog kan transfüzyonu, majör cerrahi işlemlerde allojenik transfüzyon miktarını azaltarak transfüzyon ile ilişkili komplikasyonların gelişimine engel olabilir. Çalışmamızda otolog kan transfüzyonu, majör kanama gelişen kritik hastalarda kullanıldı ve bu nedenle toplam transfüze edilen kan/kan ürünü miktarı bu hastalarda daha yüksek bulundu. Buna rağmen, bu hasta grubunda daha düşük komplikasyon oranları, otolog kan tansfüzyonunun önemini vurgulamaktadır.

Keywords : Ototransfüzyon, kalp damar cerrahisi, kanama, ameliyat, göğüs cerrahisi, transfüzyon
Viewed : 2696
Downloaded : 637