ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Girişimsel bronkoskopik işlem gerektiren sekonder pulmoner maligniteler
Efsun Gonca Uğur Chousein1, Demet Turan1, Mehmet Akif Özgül1, Erdoğan Çetinkaya1
1Department of Chest Diseases, Health Sciences University, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19927
Amaç: Bu çalışmada tek merkezli deneyimimiz sunuldu ve girişimsel bronkoskopik işlemlerin komplikasyonlar, başarı ve sağkalım oranları açısından sekonder pulmoner maligniteler üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2009 - Aralık 2019 tarihleri arasında girişimsel bronkoskopik işlem yapılan sekonder pulmoner maligniteli toplam 83 hasta (42 erkek, 41 kadın; ort. yaş: 57.8±15.2 yıl; dağılım, 18-94 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, komplikasyonlar ve başarı ve sağkalım oranları dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: En sık görülen sekonder pulmoner maligniteler öksürük, nefes darlığı ve hemoptizi şikayetleri ile böbrek ve tiroid tümörleri idi. Tanıya kadar geçen ortalama süre 34.7±52.8 (dağılım, 0 .1-219.3) a y v e t anı s onrası o rtalama s ağkalım 10±13.1 (dağılım, 0.2-44.4) ay idi. Hastaların toplam %92"sinin hava yolu obstrüksiyonu %50"nin üzerindeydi ve argon plazma koagülasyon, lazer, kriyo ve mekanik rezeksiyon gibi girişimsel bronkoskopik işlemler hava yolu açıklığını sağlamada başarılı idi. Lazer uygulaması sağkalımı anlamlı düzeyde iyileştirdi (p=0.015). Akut komplikasyon oranı %8.4 ve mortalite oranı %0 idi.

Sonuç: Sekonder pulmoner malignitelere bağlı trakeobronşiyal lezyonu olan hastalarda, hastalığın evresinden bağımsız olarak, girişimsel bronkoskopik işlemler, hava yolu obstrüksiyonuna bağlı dispne ve hemoptizi gibi hayatı tehdit eden semptomlarda hızlı bir iyileşme sağlayarak, hastaların sağkalımını uzatır ve primer hastalıkları için alabilecekleri ek tedaviler için onlara zaman kazandırır.

Keywords : Girişimsel pulmonoloji, sekonder pulmoner malignite, trakeobronşiyal sistem
Viewed : 2187
Downloaded : 489