ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğere invazyon gösteren adenokarsinom alt gruplarının pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi bulguları ve kısa dönem sağkalımlarının karşılaştırılması
Bahar Ağaoğlu Şanlı1, Fatma İlknur Ulugün1, Volkan Karaçam1, Duygu Gürel2, Recep Bekiş3, Aydın Şanlı1, Nezih Özdemir1
1Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Nuclear Medicine, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20143
Amaç: Bu çalışmada, akciğere invazyon gösteren adenokarsinom alt gruplarının pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografideki maksimum standardize tutulum değerleri ve sağkalımları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Ocak 2016 tarihleri arasında, invazyon gösteren adenokarsinom nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan toplam 152 hasta (112 erkek, 40 kadın; ort. yaş: 64.2±8.6 yıl; dağılım, 41-88 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar şu şekilde alt gruplara ayrıldı: asiner, lepidik, mikropapiller, papiller ve solid. Görüntüleme çalışmasında maksimum standardize tutulum değerleri ve sağkalım ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Seksen dört asiner (%55), 31 solid (%20), 23 lepidik (%15), dokuz papiller (%5), ve beş mikropapiller (%3) olgu mevcuttu. Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi tutulumu, alt gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu gösterdi (p=0.004). En fazla tutulum, solid alt grubunda olup (9.76), bunu sırasıyla mikropapiller (8.98), asiner (8.06), papiller (5.82) ve lepidik (4.23) alt grupları izledi. Tümör, Nod, Metastaz evrelemesine göre, hastaların %48.68"inde (n=74) Evre I, %25.0"inde (n=38) Evre II, %25.0"inde (n=38) Evre III ve %1.31"inde (n=2) Evre IV hastalık mevcuttu. Bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık sağkalım oranları, farklı hastalık evreleri arasında anlamlı düzeyde farklı idi (p=0.01). En uzun sağkalım süresi lepidik alt grupta olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.587).

Sonuç: İnvaziv adenokarsinomların maksimum standardize tutulum değerlerine göre değerlendirilmesi değerli bilgiler sağlar ve ileride neoadjuvan ve adjuvan tedavilere yön verebilir.

Keywords : Sınıflama, bilgisayarlı tomografi, akciğer adenokarsinomu, pozitron emisyon tomografi, sağkalım
Viewed : 2260
Downloaded : 517