ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer spontan pnömotoraks etiyolojisinde telomerazın rolü
Mehmet Akif Tezcan1, İbrahim Ethem Özsoy1, Fatih Gürler1, Çiğdem Karakükçü2
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kayseri Health Practice and Research Center, Kayseri, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences, Kayseri Health Practice and Research Center, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20522
Amaç: Bu çalışmada göğüs cerrahisi pratiğinde sıklıkla karşılaşılan primer spontan pnömotoraks riskinde telomeraz aktivitesinin rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Ocak 2018 - Ağustos 2018 tarihleri arasında primer spontan pnömotoraks nedeniyle tedavi edilen toplam 61 hasta (56 erkek, 5 kadın; medyan yaş: 29.4 yıl; dağılım, 17-43 yıl) ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 19 sağlıklı kontrol (10 erkek, 9 kadın; medyan yaş: 29.1 yıl; dağılım, 23-43 yıl) alındı. Telomeraz aktivitesi enzim bağlı immünosorbent testi ile değerlendirildi. Telomeraz aktivitesi ile klinik ve demografik parametreler arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Ortalama serum telomeraz düzeyleri primer spontan pnömotoraks grubunda 3.4±0.6 ng/mL ve kontrol grubunda 1.9±0.5 ng/mL olup, hasta grubunda düzeyler anlamlı ölçüde daha yüksekti (p<0.001). Telomeraz düzeyleri ile toraks bilgisayarlı tomografide bleb ve/veya bül varlığı, pnömotoraks derecesi, taraf (sağ, sol veya iki taraflı) ve sigara paket yılı arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Sonuç: Primer spontan pnömotorakslı hastaların telomeraz düzeyleri, sağlıklı bireylere kıyasla, anlamlı ölçüde daha yüksektir. İleride yapılacak genetik çalışmalar, primer spontan pnömotoraks ile kısa telomer sendromu arasındaki olası ilişkiyi daha net olarak ortaya koyabilir.

Keywords : Sigara, spontan pnömotoraks, telomeraz, telomer
Viewed : 2437
Downloaded : 515