ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endoskopik ven hazırlama ile koroner cerrahinin uzun dönem sonuçları
Leyla Kılıç1, Ahmet Ümit Güllü2, Şahin Şenay2, Egemen Ersin3, Özlem Çelik1, Emine Güzel1, Neriman Özge Çalışkan1, Muharrem Koçyiğit4, Cem Alhan2
1Department of Nursing, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Perfusion, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21803
Amaç: Bu çalışmada, endoskopik ven hazırlama tekniği ile izole veya eş zamanlı koroner arter baypas greftlemenin erken ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Kasım 2012 - Mayıs 2017 tarihleri arasında eş zamanlı işlemler ile birlikte veya tek başına, endoskopik ven hazırlama tekniği kullanılarak koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 324 hasta (259 erkek, 65 kadın; ort. yaş: 63.2±9.8 yıl; dağılım 36-91 yıl) retrospektif olarak incelendi. Kardiyovasküler veya serebral olaylar, kardiyak girişimler ve koroner anjiyografi görüntüleri dahil olmak üzere hastaların ameliyat sonrası erken dönem sonuçları ve uzun dönem takip verileri kaydedildi.

Bulgular: İzole koroner cerrahi hastalarında ortalama lojistik EuroSCORE 3.99 (0.8-81) iken mortalite oranı %0.9; eşlik eden cerrahi prosedür varlığında ise ortalama lojistik EuroSCORE 13.34 (1.5-76.4) iken mortalite oranı %1.5"tir. Uzun dönem veriler 288 hastanın ortalama 59.6 ay (7-90) boyunca takip edilmesi sonucu elde edildi. Bu süre zarfında 22 hastaya (%7.6) kontrol veya tedavi için koroner anjiyografi yapıldı, 12 hastada (%4.2) revaskülarizasyon gereksinimi oldu ve hastaların hiçbirine yeniden koroner cerrahi yapılmadı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız koroner arter baypas greftleme sırasında endoskopik ven hazırlama tekniğinin deneyimli ellerde güvenli olduğunu göstermektedir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme, endoskopik ven hazırlama, greft açıklığı
Viewed : 1947
Downloaded : 519