ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multimodal tedavi sonrası timoma hastalığının seyri ve hastalarda sağkalımın belirleyicileri: Üçüncü basamak kanser merkezinin 16 yıllık deneyimi
Naziye Ak1, Alper Toker2, Murat Kara2, Berker Özkan2, Melike Ülker2, Erkan Kaba3, Gülçin Yeğen4, Şule Karaman5, Nergiz Dağoğlu5, Esra Kaytan Sağlam5, Ethem Nezih Oral5, Ahmet Kızır5, Soley Bayraktar6, Rian Dişçi7, Ferhat Ferhatoğlu1, Esra Aydın1, Sezai Vatansever1, Yeşim Eralp1, Adnan Aydıner1
1Department of Medical Oncology, Istanbul University, Institute of Oncology, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Istanbul Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
5Department of Radiation Oncology, Istanbul University, Institute of Oncology, Istanbul, Turkey
6Department of Medical Oncology, Biruni University School of Medicine, Istanbul, Turkey
7Department of Biostatistical Science, Beykent University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20529
Amaç: Bu çalışmada, multimodal yaklaşımlar ile tedavi edilen timoma hastalarının sağkalım sonuçlarına katkıda bulunan faktörler değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Aralık 2018 tarihleri arasında Masaoka-Koga Evre II-IV timomalı toplam 203 hasta (105 erkek, 98 kadın; medyan yaş: 49 yıl; dağılım, 17-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Myastenia gravis tanısı, diabetes mellitus tanısı, hastalık evresi, tümörün histolojik türü, kapsül invazyonu ve cerrahi sınır durumu, lenfadenektomi, adjuvan radyoterapi veya kemoterapi, cerrahiden adjuvan tedavinin ilk gününe kadar geçen süre, hastanede yatış süresi ve genel ve hastalıksız sağkalım oranları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 91"inde Evre II, 67"sinde Evre III ve 45"inde Evre IV hastalık izlendi. Toplam 123 hastada (%61) myastenia gravis vardı. Yetmiş altı hastaya adjuvan radyoterapi ve 48 hastaya neoadjuvan (n=35) veya adjuvan (n=25) kemoterapi verildi. Yüksek hastalık evresi, R1 rezeksiyon varlığı ve kemoterapi azalmış hastalıksız sağkalım süresinin anlamlı faktörleriydi. İleri yaş, yüksek hastalık evresi, ameliyat sonrası uzun süreli hastane yatışı, kemoterapi ve hastalık nüksü genel sağkalım süresinin azalmasına katkıda bulunan faktörlerdi. Yalnızca tam rezeke Evre IV hastalığı olan hastalarda, adjuvan radyoterapinin genel sağkalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif etkisi vardı (beş yıllık genel sağkalım: sırasıyla %79.1"e kıyasla %94.7; p=0.015). Çok değişkenli analizde ileri yaş (risk oranı: 4.26), yüksek hastalık evresi (risk oranı: 2.95) ve daha uzun hastanede yatış süresi (risk oranı: 3.81) genel sağkalımın anlamlı prognostik faktörleriydi. Tam rezeksiyon uygulanmış lokal nüks saptanan hastalardaki sağkalım süresi, hiç nüks saptanmayan hastalar ile benzer bulundu (p=0.753).

Sonuç: Timomalı hastalarda yüksek hastalık evresi, ?50 yaş, daha uzun süreli hastanede yatış ve kemoterapi ihtiyacı, daha kötü sağkalım oranları ile ilişkilidir. Adjuvan radyoterapi, Evre IV hastalık üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Tekrarlayan lezyonların rezeksiyonunun sağkalım üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Keywords : Agresif cerrahi, kemoterapi, Masaoka-Koga Evrelemesi, radyoterapi, sağkalım, timoma
Viewed : 1955
Downloaded : 466