ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transkütanöz elektrikli sinir uyarımının kronik ameliyat sonrası kronik ağrı ve uzun dönem yaşam kalitesine etkisi
Levent Cansever1, Celal Buğra Sezen1, Onur Volkan Yaran1, Salih Duman2, Yunus Seyrek3, Merve Hatipoğlu4, Kadriye Öneş5, Mehmet Ali Bedirhan1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Istanbul University Istanbul Medical School, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Physical Therapy Rehabilitation Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19800
Amaç: Bu çalışmada torakotomi yapılan hastalarda transkütanöz elektrikli sinir uyarımının erken dönem ameliyat sonrası ağrı ve uzun dönem yaşam kalitesi üzerine etkileri incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2019 - Eylül 2019 tarihleri arasında benign veya malign lezyonlar nedeniyle torakotomi yapılan toplam 100 hasta (76 erkek, 24 kadın; ort. yaş: 57.9±11.9 yıl; dağılım, 51-79 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: 50 hastaya transkütanöz elektrikli sinir uyarımı uygulandı (Grup 1) ve 50 hastadan oluşan kontrol grubuna (Grup 2) transkütanöz elektrikli sinir uyarımı uygulanmadı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci aylarda hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için Kısa Form-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Ortalama hastanede kalış süresi Grup 1"de 4.9±3.1 gün ve Grup 2"de 6.2±4.6 gün idi (p=0.008). İki grup arasında erken dönem ameliyat sonrası ağrı skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ameliyat öncesi ve sonrasında Grup 2"ye kıyasla, Grup 1"in ağrı skorları anlamlı düzeyde daha düşük ve yaşam kalitesi skorları daha yüksek idi (p<0.05).

Sonuç: Transkütanöz elektrikli sinir uyarımı ameliyat sonrası dönemde kronik ağrıyı yönetmede etkili bir yöntemdir. Ancak, erken dönem ameliyat ağrısını etkili düzeyde azaltmaz veya komplikasyon oranlarını etkilemez. Transkütanöz elektrikli sinir uyarımı ile ameliyat sonrası kronik ağrının engellenmesi, hastaların uzun dönemde yaşam kalitesini artırmaktadır.

Keywords : Ameliyat sonrası ağrı, yaşam kalitesi, cerrahi, göğüs cerrahi, transkütanöz elektrikli sinir uyarımı
Viewed : 327
Downloaded : 135