ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi*
Abdullah ERDOĞAN, Necdet ÖZ, Alpay SARPER, Levent DERTSİZ, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Özofagus perforasyonu seyrek olarak görülen ancak yüksek mortalite ile seyreden bir patolojik durumdur. Erken dönemde tanı konulup tedavi edilmesi gerekir.

Bu çalışmada hastanemizde 1990-1998 yılları arasında özofagus perforasyonu tanısı olan 11 olgu retrospektif olarak araştırıldı. Perforasyon yeri, sebebi, tanısı, tedavi şekli ve sonuçları tartışıldı. Olguların 5’i kadın diğerleri erkekti. Yaş ortalaması 47 idi (2-73)

Olguların çoğunluğu korosiv özofajit olgularıydı. Olguların 8’inde (%72) buji dilatasyonu sonrası perforasyon gelişti. Perforasyon 3 olguda servikal, 8’inde torasik özofagusta idi. Altı olguya erken tanı konup ameliyat edildi. Geç tanı konan beş olgudan dördü ameliyat edildi. Olguların altısına özofajektomi ve gastrik rekonstrüksiyon 2’sine primer onarım, birine stent ve primer onarım uygulandı. Erken cerrahi uygulananlarda 2 (%18), geç cerrahi uygulananlarda 3 (%27) fistül gelişti. Primer onarım sırasında stent kullanılan bir olguda fistül gelişmedi, fistül gelişen diğer bir olguda ise stent uygulaması sonrası fistül erken dönemde kapandı. İki olgu (%18) kaybedildi.

Özofagus perforasyonlarında erken tanı ve primer onarım en iyi tedavi seçeneğidir. Primer onarım sırasında ya da fistül gelişen olgularında stent uygulamasının alternatif bir tedavi seçeneği olabileceği görüşündeyiz.

Keywords : Özofagus perforasyonu, primer onarım, stent,Esophageal perforation, primary repair, stent
Viewed : 17212
Downloaded : 5908