ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Elektif abdominal aort anevrizmalarının endovasküler onarımında perkütan erişim ve açık femoral cutdown karşılaştırması
Mustafa Akbulut1, Adnan Ak1, Özgür Arslan1, Ömer Faruk Akardere1, Ayşe Zehra Karakoç1, Serkan Gume1, Mesut Şişmanoğlu1, Mehmet Altuğ Tuncer2
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Okan University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21898
Amaç: Bu çalışmada, elektif bifurkasyonlu endovasküler abdominal aort anevrizması onarımı için perkütan erişim ve femoral cutdown yönteminin ameliyat sonrası sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Kasım 2013 - Eylül 2020 tarihleri arasında infrarenal abdominal aort anevrizması nedeniyle endovasküler onarım yapılan toplam 152 hasta (135 erkek, 17 kadın; ort. yaş: 70.6±6, dağılım 57-87 yıl) retrospektif olarak incelendi. Femoral giriş tipine göre hastalar iki gruba ayrıldı: total perkütan femoral giriş ve açık femoral cutdown erişim ile endovasküler onarım. Ameliyat süresi, kontrast madde miktarı, transfüzyon gerektiren kanama, ameliyathaneye dönüş, giriş damar komplikasyonları, yara komplikasyonları ve genel hastanede kalış uzunluğu dahil olmak üzere ameliyat sırası ve sonrası veriler karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmada 87 (%57.2) femoral cutdown erişim onarımı ve 65 (%42.8) perkütan femoral erişim onarımı olgusu değerlendirildi. Perkütan erişim grubunda daha sık görülen kronik obstrüktif akciğer hastalığı dışında (p=0.014) iki grup benzer demografik ve klinik özelliklere sahiplerdi (p>0.05). Ayarlama sonrasında yaş, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obezitenin başarısız perkütan erişimin belirleyicisi olmadığı gözlendi. Perkütan femoral erişim, yara enfeksiyonunu önleyen tek faktör olarak gözlendi (olasılık oranı=0.166, %95 güven aralığı: 0.036-0.756; p=0.021).

Sonuç: Femoral erişim tercihi mortaliteyi ve yeniden müdahaleyi etkilemese de, perkütan erişim endovasküler onarım, cutdown femoral erişime kıyasla, ameliyat süresini, hastanede kalış süresini ve yara yeri komplikasyonlarını azaltır.

Keywords : Abdominal, aort, aort anevrizmaları, ortak femoral arter, endovasküler işlemler
Viewed : 1985
Downloaded : 602