ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat edilen pulmoner enflamatuvar miyofibroblastik tümör: 17 olguluk deneyimimiz
Cabir Yüksel1, Bülent Mustafa Yenigün1, Gökhan Kocaman1, Hilal Özkıncı2, Yusuf Kahya2, Serpil Dizbay Sak2, Ayten Kayı Cangır1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Medical Pathology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21263
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde ameliyat edilen pulmoner enflamatuvar miyofibroblastik tümörlü olguların klinikopatolojik özellikleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde Şubat 2000 - Temmuz 2019 tarihleri arasında ameliyat edilen toplam 17 enflamatuvar miyofibroblastik tümörlü hasta (5 erkek, 12 kadın; medyan yaş: 46 yıl) çalışmaya dahil edildi. Cinsiyet, yaş, semptomlar, eşlik eden hastalıklar, tümör lokalizasyonu, tümör çapı, endobronşiyal uzanım, tümörlerin maksimum standart tutulum değeri, ameliyat türü, nüks ve sağkalım verileri dahil olmak üzere veriler analiz edildi.

Bulgular: İki hastaya ameliyat öncesi ve iki hastaya ameliyat sırasında donuk kesit yöntemi ile rezeksiyon öncesi tanı konuldu. Üç (%17.7) hastaya pnömonektomi, beş (%29.4) hastaya lobektomi, üç (%17.7) hastaya segmentektomi, beş (%29.4) hastaya kama rezeksiyonu ve bir (%5.8) hastaya bronşiyal sleeve rezeksiyonu yapıldı. Tüm hastalarda negatif sınırlarla tam rezeksiyon sağlandı. Hiçbirinde lenf nodu metastazı saptanmadı. Medyan takip süresi 122 (dağılım, 8-245) ay idi. Hiçbir hastaya adjuvan tedavi verilmedi, tümör nüksü veya tümör ile ilişkili ölüm izlenmedi.

Sonuç: Enflamatuvar miyofibroblastik tümörlü hastalara ameliyat öncesi tanı koymak zordur. Tanısı olan hastalarda sistematik lenf bezi diseksiyonuna gerek duyulmadı. Tam rezeksiyon en önemli prognostik faktör olup, bunu mümkün olan en küçük rezeksiyon ile sağlamak önemlidir.

Keywords : Olgu serisi, enflamatuvar miyofibroblastik tümör, nadir akciğer tümörleri
Viewed : 1847
Downloaded : 381