ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı darlık sınıflama sistemlerine göre entübasyon sonrası trakeal darlık tedavisinde rijit bronkoskopide ne kadar ısrarcı olunmalıdır?
Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora1
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22446
Amaç: Bu çalışmada entübasyon sonrası trakeal darlık tedavisinde kullanılan izole rijit bronkoskopinin etkinliğinin en sık kullanılan sınıflandırmalar, kendi sınıflamamız (Stenoz İndeksi), darlığın boyutları ve kombinasyonları ile olan ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2010 - Temmuz 2020 tarihleri arasında entübasyon sonrası trakeal darlığa bağlı izole rijit bronkoskopik dilatasyon uygulanan toplam 39 hasta (16 erkek, 23 kadın; ort. yaş: 41.5±20.7 yıl; dağılım, 15-72 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların tedavi süreleri, işlem sayıları ve tedavi başarıları en sık kullanılan sınıflamalara göre incelendi ve yeni sınıflamamız ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Stenoz İndeks grupları arasında işlem sayısı ve tedavi süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (sırasıyla, p<0.01, p<0.01). İşlem sayısı ve tedavi süresi açısından en sık kullanılan sınıflamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Stenoz İndeks sınıflama gruplarının işlemin başarı oranını, işlem sayısını, tedavi süresini ve rezeksiyon yapılan hasta oranını en tutarlı şekilde yansıttığı görüldü.

Sonuç: Entübasyon sonrası trakeal darlığı olan hastalara rezeksiyon tedavisi yerine öncelikle bronkoskopik dilatasyon tedavisi şansı verme kararında Stenoz İndeks sınıflamasının en sık kullanılan sınıflamalardan daha etkili bir parametre olduğu düşünüldü.

Keywords : Cotton-Myer sınıflandırması, McCaffrey sınıflandırması, entübasyon sonrası trakeal darlık, Simple-Complex sınıflandırma
Viewed : 2080
Downloaded : 798