ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk toplumunda aortik ark morfolojilerinin bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesi
Emrah Terzioğlu1, Çağrı Damar1
1Department of Radiology, Gaziantep University, Faculty of Medicine, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22474
Amaç: Bu çalışmada, bilgisayarlı tomografik anjiyografi tekniği ile Türk popülasyonundaki aortik ark morfolojileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ağustos 2009 - Ağustos 2019 tarihleri arasında toplam 2,037 (1003 erkek, 1034 kadın; ort. yaş: 52.8±20.3 yıl; dağılım, 3 ay - 100 yıl) toraks bilgisayarlı tomografik anjiyografi görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular literatürde tariflenen şekilde sınıflandırıldı. Aortik ark morfolojilerinin prevalansı ve cinsiyet ile muhtemel ilişkisi incelendi. Bu çalışmada saptanan bulgular, daha önceki çalışmalarda bildirilen varyasyon prevalansı ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Normal aortik ark deseni (tip A) 1,562 olguda (%76.6) saptanmış olup, erkeklerde sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı (p<0.05). Toplam 315 olgu (%15.5) ile en sık saptanan varyasyon bovine aortik arkus (tip B1) olup, kadınlarda sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı (p<0.05). İkinci en sık görülen varyasyon, vertebral arterin aortik arktan doğrudan köken alması olup (tip C1), 97 olguda (%4.7) saptandı. Ayrıca 21 olguda (%1) aberan sağ subklaviyan arter, yedi olguda (%0.4) sağ taraflı aortik ark varyasyonu, dört olguda (%0.1) ise çift aortik ark anomalisi saptandı. Tip B varyasyon ile ilgili olarak, bu çalışma ve Türkiye"de daha önce yapılmış çalışmalarda bildirilen prevalanslar arasında anlamlı bir fark izlendi (p<0.05).

Sonuç: Bugüne kadar yapılmış en geniş olgu serisiyle bu çalışma Türk popülasyonunda saptanan aortik ark morfolojilerinin prevalansına ilişkin karşılaştırmalı bilgi sağlamaktadır.

Keywords : Aberan sağ subklaviyan arter, anatomi, aortik ark, bovine aortik arkus, bilgisayarlı tomografik anjiyografi, çift arkus
Viewed : 2120
Downloaded : 763