ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sekonder akciğer metastazektomilerinde lenf nodu diseksiyonunun prognoza etkisi
Salih Duman1, Berk Çimenoğlu2, Melike Ülker1, Melek Ağkoç1, Suat Erus3, Berker Özkan1, Murat Kara1, Alper Toker4
1Department of Thoracic Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Koç University, Istanbul, Türkiye
4Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, West Virginia University Heart and Vascular Institute, West Virginia, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21402
Amaç: Bu çalışmada sekonder akciğer tümör metastazektomilerinde lenf nodu diseksiyonunun prognoz üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2001 - Aralık 2015 tarihleri arasında kolorektal karsinom, renal hücreli karsinom ve yumuşak doku-iskelet sarkomları nedeniyle pulmoner metastazektomi yapılan toplam 201 hasta (122 erkek, 79 kadın; ort. yaş: 41.4±19.2 yıl; dağılım 3-79 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların lenf nodu diseksiyonu varlığına göre klinikopatolojik özellikleri, genel sağkalım ve komplikasyon oranları değerlendirildi.

Bulgular: En sık histopatolojik tanı 118 (%58.7) hastada sarkom, 63 (%31.3) hastada kolorektal karsinom ve 20 (%10) hastada renal hücreli karsinom idi. Toplam 88 (%43.7) hastaya pulmoner metastazektomi ile birlikte sistematik lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Lenf nodu diseksiyonu yapılan ve yapılmayan hastalarda ortalama genel sağkalım sırasıyla 49±5.9 (%95 güven aralığı 37.3-60.6) ve 26±4.4 (%95 güven aralığı 17.2-34.7) ay idi (p=0.003). Beş yıllık sağkalım kolorektal karsinomlu hastalarda %52, renal hücreli karsinomlu hastalarda %30 ve sarkomlu hastalarda %23 idi (p=0.002). Lokorejyonel nüks, lenf nodu diseksiyonu uygulanan toplam 15 (%35.7) hastada ve lenf nodu diseksiyonu uygulanmayan grupta 23 (%60.5) hastada görüldü (p=0.026). Lenf nodu diseksiyonu ile ameliyat sonrası komplikasyon oranları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.09).

Sonuç: Pulmoner metastazektomiyi takiben yapılan lenf nodu diseksiyonu genel sağkalımı uzatmakla birlikte, morbidite ve mortaliteyi artırmadan lokorejyonel nüks oranını azaltabilir.

Keywords : olorektal karsinom, lenf nodu diseksiyonu, pulmoner metastazektomi, renal hücreli karsinom, sarkom
Viewed : 1953
Downloaded : 591