ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS REOPERASYONLARI SONUÇLARIMIZ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Münevver YÜKSEL, Fatih İSLAMOĞLU, Yüksel ATAY, Tahir YAĞDI, Suat BÜKET
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Amaç:

Çalışmamızın amacı, reoperasyon koroner bypass (CABG) uygulanan olguların preoperatif, peroperatif bulguları ile postoperatif erken ve orta dönem izlem sonuçlarına göre mortalite ve morbiditeye etki eden faktörleri araştırmaktır.

Materyal ve Metod:

1994 ile 1999 arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda ılımlı hipotermik kardiyopulmoner bypass altında CABG reoperasyonu uygulanan 40 olgunun preoperatif, operatif, postoperatif erken ve orta dönem izlem verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların taburcu olmasını takiben ilk 6 aylık dönemde poliklinikte, sonrasında ise yılda bir kez poliklinik kontrolü ve telefon görüşmeleri ile takipleri yapılmıştır.

Bulgular:

Peroperatif iki, postoperatif bir olarak toplam mortalite 3 (%7.5) olgudur. 12’si kardiyak kökenli, toplam 16 olguda postoperatif komplikasyonlar gelişmiştir. Yaşayan 37 olgunun 31 ± 19.36 aylık izlem süresinde fonksiyonel kapasitelerindeki iyileşme tamdır. Olgularda reoperasyon öncesi var olan risk faktörlerinden obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kadın cinsiyet ve ileri yaşın morbiditeyi; diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, < %50 ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), geçirilmiş miyokard infarktüsünün (MI) hem mortalite hem morbiditeyi arttırdığı saptanmıştır.

Sonuç:

Koroner reoperasyonlarımızın peroperatif mortalite ve morbidite oranları düşük olduğu gibi postoperatif semptomlarda sağlanan iyileşme ve sürvi oranları tatmin edicidir. Hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet, obezite, kadın cinsiyet, KOAH, ileri yaş, geçirilmiş MI ve düşük LVEF reoperasyonların riskini arttıran faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Keywords : Koroner bypass, reoperasyon, mortalite, morbidite ,Coronary artery bypass grafting, reoperation,mortality, morbidity
Viewed : 15721
Downloaded : 2956