ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut pulmoner embolide senkopun klinik, görüntüleme ve hemodinamik korelasyonları ve prognostik etkisi: Tek merkezli bir çalışma
Berhan Keskin1, Hacer Ceren Tokgöz1, Özgür Yaşar Akbal1, Aykun Hakgör2, Ali Karagöz1, Barkın Kültürsay1, Seda Tanyeri1, Seyhmuş Külahçıoğlu1, İbrahim Halil Tanboğa3, Nihal Özdemir1, Cihangir Kaymaz1
1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, Medipol Mega University Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiology, Nişantaşı University, Hisar Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22798
Amaç: Bu çalışmada pulmoner embolide başvuru anında senkopun klinik, ekokardiyografik ve hemodinamik korelasyonları ve hastane içi ve uzun dönem sonuçlar üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Temmuz 2012-Ekim 2019 tarihleri arasında tanı testleri ve risk esaslı tedavisi mevcut pulmoner emboli kılavuzlarına göre yapılan toplam 641 pulmoner emboli hastası (277 erkek, 364 kadın; ort. yaş: 65 yıl; dağılım, 51-74 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik, laboratuvar ve görüntüleme verileri hastane veri tabanı sisteminden elde edildi.

Bulgular: Başvuru anında hastaların 193"ünde (%30.2) senkop belirlendi ve artmış troponin ve D-dimer düzeyleri, yüksek Pulmoner Emboli Şiddet İndeks skorları, sağ-sol ventrikül çapı oranında ve sağ ventrikülün uzunlamasına kontraksiyon ölçümlerinde kötüleşme, yüksek Qanadli skoru ve yüksek trombolitik tedavi (p<0.001) ve reolitik-trombektomi tedavi (p=0.037) oranları ile belirlendiği üzere anlamlı düzeyde daha yüksek risk durumu ile ilişkili bulundu. Hastane içi mortalitesi (p=0.007) ve minör kanama (p<0.001) senkop alt grubunda anlamlı düzeyde daha yüksek idi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, yüksek Pulmoner Emboli Şiddet İndeks skorları ve sağ-sol ventrikül çapı oranı senkop ile bağımsız düzeyde ilişkili bulunurken, yaşlanma ve artmış kalp hızı hastane içi mortalitesinin öngördürücüsüydü. Senkop değil fakat malignite ve taburculuk anında sağ-sol ventrikül çapı oranı, takip süresince toplam mortalitenin bağımsız öngördürücüleri idi.

Sonuç: Başvuru semptomu olarak senkop, pulmoner embolide daha proaktif stratejiler gerektiren daha şiddetli tıkayıcı basınç yüküne ve sağ ventrikül disfonksiyonuna bağlı daha yüksek risk ile ilişkilidir. Ancak, riske göre uygun tedaviler uygulandığında ne hastane-içi mortalite ne de uzun dönem mortalite senkop tarafından öngörülebilmektedir.

Keywords : Akut pulmoner emboli, mortalite, risk tahmini, senkop
Viewed : 2190
Downloaded : 798