ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihaz implantasyonu sonrasında sağ kalp yetmezliğinde TAPSE/PASP oranının prognostik değeri
Sena Sert1, Nehir Selçuk2, Özlem Yıldırımtürk1, Gökçen Orhan2
1Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23218
Amaç: Bu çalışmada sol ventrikül destek cihazı takılan sağ kalp yetmezlikli hastalarda triküspit annular plan sistolik ekskürsiyon (TAPSE)/pulmoner arter sistolik basıncı (PASP) oranının prognostik değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Şubat 2013 - Şubat 2020 tarihleri arasında kalp yetmezliği olan toplam 75 hasta (65 erkek, 10 kadın; medyan yaş: 54 yıl; dağılım, 21-66 yıl) retrospektif olarak incelendi. Çok değişkenli Cox regresyon modelleri ile TAPSE/PASP oranının prognostik değeri araştırıldı ve Kaplan-Meier analizleri ile doğrulandı.

Bulgular: Kırk bir (%55.4) hastada etyoloji iskemik kalp yetmezliği idi. Altmış dört (%85.3) hastada destek cihazının takılma endikasyonu nakile köprüleşme idi. Sol ventrikül destek cihazı takıldıktan sonra bir, üç ve beşinci yılda genel sağkalım oranları sırasıyla %82.7, %68 ve %49.3 idi. Takip sırasında 24 (%32) hastada sağ kalp yetmezliği gözlendi. Çok değişkenli analizde TAPSE/PASP oranı ameliyat sonrası sağ kalp yetmezliği ile bağımsız olarak ilişkili bulundu (HR: 1.63; %95 GA: 1.49-2.23). 0.34 mm/mmHg"lik TAPSE/PASP oranı en doğru öngördürücü değer olup, daha düşük oranlar sağ kalp yetmezliği ile ilişkili idi. Kaplan-Meier analizinde TAPSE/PASP ?0.34 mm/mmHg ile daha iyi sağkalım olduğu gösterildi (p<0.001).

Sonuç: Özellikle <0.34 mm/mmHg olmak üzere, düşük TAPSE/ PASP oranı, ileri evre kalp yetmezliği olan hastalarda sol ventriküler destek cihaz implantasyonundan sonra sağ kalp yetmezliğinin güçlü bir öngördürücüsüdür.

Keywords : Sol ventrikül destek cihazı, pulmoner arter sistolik basıncı, sağ kalp yetmezliği, triküspit annular plan sistolik ekskürsiyon
Viewed : 2310
Downloaded : 648