ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak cerrahi hastalarında anestezi indüksiyon rejimleri QT intervalini etkileyebilir: Randomize kontrollü çalışma
Şule Dede1, Zeliha Aslı Demir1, Eda Balcı1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23321
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisinde anestezi indüksiyonunda propofol-ketamin kombinasyonu ve midazolam-fentanil kombinasyonunun QT intervali üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Eylül 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 95 kalp cerrahisi hastası (80 erkek, 15 kadın; ort. yaş: 57±9.1 yıl; dağılım, 26-76 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar Grup PK (propofol-ketamin, n=50) ve Grup MF (midazolam-fentanil, n=45) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Üç zaman noktasında 12 derivasyonlu elektrokardiyografik ve hemodinamik ölçümler yapıldı: anestezi indüksiyonu öncesi, anestezi indüksiyonu sonrası ve endotrakeal entübasyon sonrası. Ölçümler klasik Bazett formülü ve kardiyoelektrofizyolojik denge indeksi adı verilen yeni bir model ile değerlendirildi.

Bulgular: Doksan beş hastanın anestezi indüksiyonu sonrası Bazett formülü ve kardiyoelektrofizyolojik denge indeksi ile değerlendirilen QTc değerleri, Grup PK?de anlamlı olarak daha uzundu (sırasıyla p=0.034 ve p=0.003). Grup PK?de laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sonrası kardiyoelektrofizyolojik denge indeksi ile istatistiksel olarak anlamlı QTc uzaması görüldü (p=0.042). Hemodinamik parametreler de Grup PK"de daha yüksek izlendi.

Sonuç: Çalışmamız, propofol-ketamin kombinasyonunun Bazett formülü ve kardiyoelektrofizyolojik denge indeks modeli ile hesaplanan QTc değerini uzattığını göstermektedir. Her iki QTc ölçüm yöntemi ile midazolam-fentanil kombinasyonunun koroner cerrahi hastalarında QTc aralığını uzatmada herhangi bir etkisi izlenmemiştir.

Keywords : Kardiyak anestezi, elektrokardiyografi, cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme, fentanil, ketamin, uzun QT sendromu, midazolam, propofol
Viewed : 2311
Downloaded : 682