ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik COVID-19 ve MIS-C olgularında ekstrakorporeal membran oksijenizasyonunun etkinliği: Tek merkez deneyimi
Fatih Varol1, Ebru Şahin1, Aziz Kılıç2, Berkay Süleyman Şahin1, Mehmet A. Önalan3, Murat Uğur4, Tunç Tunçer5, Halit Çam1
1Department of Pediatric Intensive Care, University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Professor Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Professor Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
5Department of Pediatric Cardiology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23392
Amaç: Çalışmamızda koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) ve çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C) tanısıyla çocuk yoğun bakım ünitemizde izlenen hastaların demografik, klinik ve laboratuvar verileri ve tedavi yanıtları ile ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) tedavi gereksinimi ve endikasyonu araştırıldı.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Eylül 2020 - Eylül 2021 tarihleri arasında COVID-19 ve MIS-C tanısı ile takip edilen 79 hasta (43 erkek, 36 kadın; medyan yaş 138 ay; dağılım, 6-210 ay) dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri geriye dönük olarak hasta dosyalarından kaydedilmiş olup, bu hastaların içinde medikal tedaviye yetersiz yanıt nedeniyle ECMO desteğine ihtiyaç duyan altı hastanın (1 erkek, 5 kadın, medyan yaş: 159 ay; dağılım, 13-210 ay) ECMO tedavisi öncesi ve sonrası klinik verileri, laboratuvar bulguları, akciğer grafileri ve ekokardiyografi sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Ünitemizde COVID-19 polimeraz zincir reaksiyon testi pozitif olan bir hastaya ve MIS-C tanısı olan beş hastaya ECMO tedavisi uygulandı. Beş hasta venoarteriyel (v-a) ECMO, bir hasta ise venovenöz ECMO desteği aldı. Medyan yatış süresi 29 (dağılım, 24-50) gün, medyan Pediatrik Mortalite Riski skoru 19.5 (dağılım, 11-36) ve medyan mekanik ventilatörde kalış süresi 23.5 (dağılım, 10-45) gün idi. Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu öncesi hastaların medyan vazoaktif inotropik skoru 55.5 (dağılım, 18-110) iken ECMO sonrası medyan vazoaktif inotropik skoru 11 (dağılım, 0-34) idi. Dört hasta ECMO"dan başarılı şekilde uzaklaştırılırken, bu hastalardan biri ECMO"dan ayrıldıktan 15 gün sonra beyin ölümü nedeniyle kaybedildi. COVID-19 delta varyantı ile enfekte olup yatışından itibaren PCR testi pozitif olan bir hasta ve MIS-C tanısı olan bir hasta v-a ECMO desteğine rağmen kaybedildi. Hastalardan üçü taburcu edildi. Bir hastanın yüzeyel femoral arterinde v-a ECMO sırasında arteriyel kanül tarafında trombüs oluştu. Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu komplikasyonuna bağlı ölüm izlenmedi.

Sonuç: Çalışmamızda COVID-19 ve MIS-C tanısı ile takip edilen hastaların çoğunluğunun hafif ya da orta klinik seyir göstermesine rağmen, az sayıda hastada ağır klinik seyir gelişebileceği ve bu hastalarda ECMO tedavisine ihtiyaç duyulabileceği gözlendi. Literatürdeki diğer nedenler ile uygulanan ECMO çalışmalarıyla benzer şekilde, tedaviye başlama ve tedaviyi sonlandırma kararı doğru zamanlama ile yapıldığında COVID-19 ve MIS-C hastalarında ECMO uygulamasının prognoza önemli katkısının olabileceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Koronavirüs hastalığı 2019, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu, çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom
Viewed : 2291
Downloaded : 636