ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin yüksek dereceli nöroendokrin tümörlerinde cerrahinin yeri
Mehmet Ali Bedirhan1, Nur Ürer2, Yunus Seyrek3, Naciye Arda2, Neslihan Fener2, Levent Cansever, Murat Kıyık4, Sedat Altın4
1Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, Istanbul, Türkiye
2Department of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.19700
Amaç: Bu çalışmada yüksek dereceli nöroendokrin karsinomların cerrahi sonuçları değerlendirildi ve prognozu etkileyen faktörler belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 2009 - Aralık 2017 tarihleri arasında akciğerin yüksek dereceli nöroendokrin karsinomu olan toplam 71 hasta (58 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 62±9.6 yıl; dağılım, 38-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Genel sağkalım ve beş yıllık genel sağkalım oranları değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama genel sağkalım süresi 60.7±6.9 ay olup, beş yıllık sağkalım oranı %44.3 idi. Hastalık evresine göre ortalama genel sağkalım ve beş yıllık genel sağkalım oranları ise şu şekildedir: Evre 1"de 67±10.8 ay (%46), Evre 2"de 61.4±10.8 ay (45%) ve Evre 3"te 33.2±8.6 ay (%32) (p=0.02). Histoloji türüne göre ortalama genel sağkalım ve beş yıllık genel sağkalım oranları ise şu şekildedir: büyük hücreli nöroendokrin karsinomda 59.4±9.2 ay (%45), küçük hücreli nöroendokrin karsinomda 68.6±12.2 ay (%43) ve kombine tip nöroendokrin karsinomda 40.9±10.1 ay (%35) (p=0.34).

Sonuç: Göğüs cerrahları, Evre 3 yüksek dereceli nöroendokrin karsinom ve kombine hücre alt tipli tümörlü hastalarda akciğer rezeksiyonu yaparken oldukça seçici olmalıdır.

Keywords : Büyük hücreli akciğer kanseri, nöroendokrin tümör, küçük hücreli akciğer kanseri, torasik neoplazi
Viewed : 1948
Downloaded : 653