ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lizofosfatidik asidin insan alt özofageal sfinkterinin sapan ve toka lifleri üzerine etkileri
Yong Feng1, Wei Wei2, Liang Chen3, Jun-Feng Liu1
1Department of Thoracic Surgery, Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei China
2Outpatient Department, Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
3Department of Thoracic Surgery, Hebei Chest Hospital, Shijiazhuang, Hebei, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22084
Amaç: Bu çalışmada lizofosfatidik asit reseptörünün, insan alt özofagus sfinkterinin kasılma ve gevşeme düzenleyici mekanizmasındaki rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Temmuz 2015-Mart 2016 tarihleri arasında özofagusun üçte ikisini tutan karsinomlar nedeniyle özofajektomi yapılan toplam 30 hastadan (19 erkek, 11 kadın; ort. yaş: 62±9.9 yıl; dağılım, 52-68 yıl) kas örnekleri alındı. Bu örnekler oksijenli Krebs solüsyonunda saklandı. Kas gerginliğinin in vitro ölçüm tekniği kullanılarak, seçici olmayan lizofosfatidik asit reseptörü agonistleri ve antagonistleri ile seçici lizofosfatidik asit reseptörü agonistlerinin insan alt özofagus sfinkter toka ve sapan lifleri üzerindeki etkileri incelendi.

Bulgular: Seçici olmayan lizofosfatatidik asit reseptörü agonistleri, insan alt özofagus sfinkteri toka ve sapan liflerinin kasılmasına neden oldu. Seçici olmayan lizofosfatatidik asit reseptör agonistleri tarafından indüklenen yanıt, seçici olmayan lizofosfatidik asit reseptörü antagonistleri tarafından tamamen inhibe edildi. Seçici lizofosfatidik asit 1 ve 2 reseptör agonistleri ve seçici lizofosfatidik asit 3 reseptör agonistleri, insan alt özofagus sfinkteri toka ve sapan liflerinin konsantrasyona bağlı daralmasının yanıtını indükledi. Toka ve sapan liflerinin büzülme oranında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma, lizofosfatidik asidin reseptörü aracılığıyla alt özofagus sfinkterini düzenlediğini ve lizofosfatidik asit reseptörünün insan alt özofagus sfinkterinin kasılma yanıtında rol oynayabileceğini göstermektedir.

Keywords : Sapan lifleri, insan, alt özofagus sfinkteri, lizofosfatidik asit, toka lifleri
Viewed : 1918
Downloaded : 573