ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus kanserinde minimal invaziv Ivor-Lewis özofajektomi
Atilla Eroğlu1, Coşkun Daharlı1, Ali Bilal Ulaş1, Hilmi Keskin1, Yener Aydın1
1Department of Thoracic Surgery, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22232
Amaç: Bu çalışmada minimal invaziv Ivor-Lewis özofajektomi tekniğimiz ve bu tekniğin sağkalım oranları sunuldu.

Çalışma planı: Eylül 2013 - Aralık 2020 tarihleri arasında özofagus kanseri nedeniyle minimal invaziv Ivor-Lewis özofajektomi yapılan toplam 140 hasta (56 erkek, 84 kadın; ort. yaş: 55.5±10.3 yıl; dağılım, 32-76 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi verileri, onkolojik ve cerrahi sonuçları, patoloji sonuçları ve komplikasyonları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların tümünde primer tanı özofagus kanseri idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların tümüne minimal invaziv Ivor-Lewis özofajektomi yapıldı. Neoadjuvan kemoradyoterapi olguların 97?sine (%69.3) uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 261.7±30.6 (dağılım, 195-330) dk. idi. Ortalama ameliyat sırası kan kaybı miktarı 115.1±190.7 (dağılım, 10-800) m L idi. Olguların 60'ında (%42.9) ameliyat sırası veya erken ya da geç ameliyat sonrası dönemlerde komplikasyonlar gelişti. Anastomoz kaçağı oranı %7.1 ve pulmoner komplikasyon oranı %22.1 idi. Ortalama hastanede kalış süresi 10.6±8.4 (dağılım, 5-59) gün ve hastane mortalite oranı %2.1 idi. Medyan takip süresi 37 (dağılım, 2-74) ay ve üç ve beş yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %61.8 ve %54.6 idi.

Sonuç: Minimal invaziv Ivor-Lewis özofajektomi düşük mortalite ve uzun süreli sağkalım sonuçlarıyla özofagus kanseri tedavisinde güvenle uygulanabilir.

Keywords : Özofagus kanseri, özofajektomi, Ivor-Lewis özofajektomi, laparoskopik torakoskopik özofajektomi, minimal invaziv özofajektomi, cerrahi teknikler
Viewed : 1949
Downloaded : 557