ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi pulmoner kapak replasmanına karşı transkateter yaklaşım sonrası enfektif endokardit: Meta-analiz
Elif Ijlal Çekirdekçi1, Barış Bugan2, Lütfi Çağatay Onar3, Ahmet Çekirdekçi4
1Department of Cardiology, University of Kyrenia, Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Department of Cardiology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Ismail Fehmi Cumalioglu Government Hospital, Tekirdağ, Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, Kütahya Health Science University, Kütahya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23506
Amaç: Bu çalışmada transkatetere kıyasla cerrahi pulmoner kapak replasmanı yapılan hastalarda enfektif endokardit riski değerlendirildi.

Çalışma planı: Aralık 2012 - Aralık 2021 tarihleri arasında hem transkateter hem de cerrahi pulmoner kapak replasmanında enfektif endokardit oranını bildiren çalışmalar için PubMed, Cochrane, EMBASE, Scopus, and Web of Science sistematik olarak tarandı. Meta-analizde rastgele etkiler modeli kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya 4706 hasta ile 15 karşılaştırma grubu dahil edildi. Ortalama takip süresi 38.5±3.7 ay idi. Transkateter pulmoner kapak replasmanı yapılan hastalarda cerrahi kapak replasmanı yapılan hastalara kıyasla enfektif endokardit riski daha yüksekti (OR 2.68, %95 GA: 1.83-3.93, p<0.00001). Hesaplanan mutlak risk farkı 0.03 idi (%95 GA: 0.01-0.05); bu da 1000 hastaya cerrahi kapak replasmanı yapılması durumunda 30 enfektif endokardit olgusunun önleneceğini gösterdi. Enfektif endokardit insidansı üzerine takip süresinin meta-regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.753).

Sonuç: Şiddetli sağ ventrikül çıkım yolu disfonksiyonunda transkateter pulmoner kapak replasmanı cerrahi replasmana uygulanabilir bir alternatif olmasına rağmen, transkateter replasmanda enfektif endokardit insidansının yüksek olması önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu analizle ilgili olarak, sağ ventrikül çıkım yolu disfonksiyonunun cerrahi tedavisi, engelleyici riski olan hastalarda hala uygulanabilir bir seçenektir.

Keywords : Enfektif endokardit, cerrahi pulmoner kapak replasmanı, transkateter pulmoner kapak replasmanı
Viewed : 1654
Downloaded : 454