ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lokal ileri özofagus kanserli hastalarda neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi ile tek başına cerrahi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimimiz
Servet Seçkin Tunç1, Gökhan Kocaman1, Bülent Mustafa Yenigün1, Yusuf Kahya1, Serkan Enon1, Ayten Kayı Cangır1, Atilla Halil Elhan2, Cabir Yüksel1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Biostatistics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23571
Amaç: Bu çalışmada, lokal ileri özofagus kanserli hastalarda neoadjuvan tedavinin genel sağkalım ve nükssüz sağkalım üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2019 tarihleri arasında özofagus kanseri nedeniyle ameliyat edilen toplam 143 hasta (84 erkek, 59 kadın; ort. yaş: 58.8±11.5 yıl; dağılım, 26-87 yıl) retrospektif olarak incelendi. Direkt cerrahi uygulanan 42 hasta ile neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi uygulanan 42 hastadan oluşan gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. Hastalar 0.054 hassasiyet ile eğilim skoru kullanılarak ve birebir eşleştirilerek şeçildi.

Bulgular: Neoadjuvan tedavi alan 42 hastanın 21"inde (%50) patolojik tam yanıt gözlendi. Hiçbir hastada progresyon saptanmadı. Patolojik tam yanıt alınan hastalarda beş yıllık genel sağkalım %58.3 iken, tam yanıt alınamayan hastalarda bu oran %52.8 idi (p=0.709). Neoadjuvan tedavi almayan hastalarda beş yıllık genel sağkalım oranı %8 (medyan 22.3 ay) ve neoadjuvan tedavi alanlarda %52.9 (medyan 62.5 ay) idi (p<0.001). Neoadjuvan tedavi almayan hastalarda beş yıllık nükssüz sağkalım oranı %26.2 (medyan 14.5 ay) iken, neoadjuvan tedavi alan hastalarda bu oran %41.3 (medyan 35 ay) idi (p=0.025).

Sonuç: Lokal ileri özofagus kanserli hastalarda neoadjuvan kemoterapi/neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası cerrahi tedavi ile genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım süreleri, yalnızca cerrahiye kıyasla anlamlı düzeyde daha iyidir.

Keywords : Özofagus kanseri, neoadjuvan tedavi, göğüs cerrahisi
Viewed : 1829
Downloaded : 575