ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek dereceli vena kava tümör trombüsünde cerrahi müdahalelerin orta dönem sonuçları
Mehmet Emir Erol1, Fatih Öztürk1, Koray Ak1, İlker Tinay2, Sinan Arsan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Urology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23225
Amaç: Bu çalışmada, renal hücreli karsinom ve inferior vena kava tümör trombüs birlikteliğinin multidisipliner bir yaklaşım ve ekip çalışması ile tedavi edilip edilemeyeceği araştırıldı ve erken ve orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2017 - Aralık 2020 tarihleri arasında, radikal nefrektomi ile birlikte inferior vena kavaya trombektomi uygulanan toplam 33 hasta (28 erkek, 5 kadın; ort. yaş: 55.8±13.2 yıl; dağılım, 27-76 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat türleri, ameliyat sonrası verileri, mortalite ve morbidite oranları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların %12"sinde (n=4) Evre 2 tümör trombüsü, %60.6"sında (n=20) Evre 3 tümör trombüsü, %27"sinde (n=9) Evre 4 tümör trombüsü vardı. Hastaların toplam %55"inde (n=19) sağ taraflı renal hücreli karsinom ve %45"inde (n=14) sol taraflı kitle mevcuttu. Hastaların toplam %66"sında (n=22) inferior vena kava primer olarak onarıldı. Hastaların %24"üne (n=8) trombektomi ve yama plasti ile Dacron® y ama u ygulandı v e % 9"una ( n=3) i nferior v ena k avaya Dacron® greft interpozisyonu yapıldı. Ortalama takip süresi 20.3±13.0 (dağılım, 2-70) ay idi. Yedi (%21) hastanın takibinde derin ven trombozu saptandı ve ameliyat sonrası takip döneminde pulmoner tromboemboli saptanmadı. Yoğun bakım ünitesinde ortalama kalış süresi 1.39±0.6 (dağılım, 1-3) gün idi. Bir hasta ameliyat sırası masif pulmoner tromboemboli nedeniyle kaybedildiği için 30 günlük mortalite oranı %3 idi.

Sonuç: İleri evre renal hücreli kanser hastalarında tümör trombüsünün evresinden bağımsız olarak yapılan vasküler cerrahi işlemler tatmin edici orta vadeli sonuçlar sağlar.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas renal hücreli karsinom, tromboendarterektomi, vena kava
Viewed : 1608
Downloaded : 548