ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ultra düşük doz kontrast uygulaması ile dual enerji bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi: Görüntü kalitesinin standart bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi ile karşılaştırılması
Pınar Çeltikçi1, Koray Hekimoğlu2, Gökhan Kahraman2, Kemal Murat Haberal2, Dalokay Kılıç3
1Department of Radiology, Ankara City Hospital, Bilkent, Ankara, Türkiye
2Department of Radiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21976
Amaç: Bu çalışmada, standart bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi ve dual enerji bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi protokolleri kantitatif ve kalitatif görüntü kalitesi yönünden karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Eylül 2017 - Ağustos 2018 tarihleri arasında bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi için sevk edilen toplam 91 ardışık hasta (34 erkek, 57 kadın; ort. yaş: 65.9±15 yıl; dağılım, 37-91 yıl) standart veya dual enerji protokollerinden birine randomize edildi. Standart protokol (n=49), 60 mL kontrast madde (18 g iyot) kullanılarak 64 kesitli çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi cihazı ile elde edildi. Dual enerji bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi (n=42), 40 mL kontrast madde (12 g iyot) kullanılarak ve eş zamanlı akciğer perfüzyon görüntülemesi elde edilerek üçüncü nesil dual enerji bilgisayarlı tomografi cihazında elde edildi. İki radyolog, gözlemciler arası değişkenliği belirlemek için görüntüleri ayrı ayrı inceledi. Üç ana ve iki segmental pulmoner arterde atenüasyon ve gürültü ölçüldü; sinyal-gürültü oranı ve kontrast-gürültü oranı hesaplandı. Görüntü kalitesini ve görüntü gürültüsünü kalitatif olarak değerlendirmek için beş puanlık bir ölçek kullanıldı.

Bulgular: Standart protokolde anlamlı düzeyde daha yüksek miktarda iyot gerekti. Kantitatif ölçümler (beş pulmoner arterde atenüasyon değeri, ortalama atenüasyon değeri, ortalama arka plan gürültüsü, sinyal-gürültü oranı ve kontrast-gürültü oranı) ve kalitatif değerlendirme (görüntü kalitesinin ve görüntü gürültüsünün değerlendirildiği beş puanlık ölçek puanları) sonuçlarının karşılaştırması dual enerji ve standart grupları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koydu (p>0.05). Kalitatif ve kantitatif değerlendirmeler, gözlemciler arası düşük değişkenlik gösterdi.

Sonuç: Dual enerji bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi protokolü, standart protokole eşit görüntü kalitesi sağlarken, daha az miktarda iyotlu kontrast madde gerektirir ve pulmoner emboli tanısına katkı sağlayan eş zamanlı akciğer perfüzyon görüntülemesi elde edilmesini sağlar.

Keywords : Bilgisayarlı tomografi anjiyografi, kontrast madde, dual enerji bilgisayarlı tomografi, akciğer perfüzyonu, pulmoner arter
Viewed : 2453
Downloaded : 500