ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi rezeksiyon uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda plevral invazyon derecesinin sağkalıma olan etkisi
Volkan Yılmaz1, Burçin Çelik1, Yurdanur Süllü2, Ayşen Taslak Şengül1, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Selçuk Gürz1, Mehmet Gökhan Pirzirenli1, Ahmet Başoğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22154
Amaç: Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda plevral invazyon derecesi ve boyutu değerlendirildi ve sağkalım süresi ile olan ilişkisi karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Haziran 2019 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile cerrahi rezeksiyon uygulanan ve histopatolojik olarak plevra invazyonu tespit edilen toplam 164 hasta (143 erkek, 21 kadın; ort. yaş: 64.65 yıl; dağılım, 39-92 yıl) retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu aynı dönemde cerrahi rezeksiyon uygulanan ancak histopatolojik olarak plevra invazyonu tespit edilmeyen 105 hastadan (95 erkek, 10 kadın, ort. yaş: 61.7 yıl; dağılım, 32-82 yıl) oluşuyordu. Gruplar arasında sağkalım süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Plevra invazyonu olan grupta medyan sağkalım 52 ay iken, plevra invazyonu olmayan grupta 70.6 ay idi. Plevra invazyonlu grupta, sublober rezeksiyon uygulananların sağkalım süresi daha kısa idi. Plevral invazyon derecesi (p=0.028), ileri yaş (p=0.022) ve lenf nodu tutulumu (p= 0.011) sağkalımın kötü prognostik faktörleri olarak tespit edildi.

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda plevral invazyonun derece ve boyut artışı ile sağkalım süresi negatif ilişkili olup, bu durumun ileri evre hastalık ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Keywords : İnvazyon, küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, plevra, sağkalım.
Viewed : 1550
Downloaded : 434