ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik kardiyak ameliyatı sonrası hızlı veya erken ekstübasyonu etkileyen faktörler
Şerife Özalp1, Hatice Dilek Özcanoğlu1, Erkut Öztürk2, Selin Sağlam1, İncila Ali Kahraman1, Zümrüt Berra Tan3, Okan Yıldız3, Funda Gümüş Özcan1, Ali Can Hatemi3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Başakşehir Cam and Sakura Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Health Sciences University, Başakşehir Cam and Sakura Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Başakşehir Cam and Sakura Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23206
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisi yapılan çocuk hastalarda erken ekstübasyon oranı ve erken ekstübasyonu etkileyen faktörler incelendi.

Çalışma planı: 01 Ağustos 2020 - 01 Aralık 2021 tarihleri arasında konjenital kalp cerrahisi sonrasında pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde izlenen toplam 528 çocuk hasta (264 erkek, 264 kız; medyan yaş: 4 ay; dağılım, 2 gün-24 ay) retrospektif olarak incelendi. Ameliyat ve yoğun bakım verileri dahil olmak üzere hastaların demografik ve klinik özellikleri tıbbi kayıtlardan elde edildi. Çalışmaya alınan hastalar ameliyathanede ekstübe edilen hastalar (hızlı ekstübasyon), ameliyatın ilk 6 saatinde ekstübe edilen hastalar (erken ekstübasyon) ve ameliyattan ilk 6 saatten sonra ekstübe edilenler veya edilemeyen/kaybedilen hastalar (geç ekstübasyon) olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Altmış sekiz (%12.9) olguda hızlı ekstübasyon, 124 (%23.6) olguda erken ekstübasyon ve 335 (%63.6) olguda geç ekstübasyon izlendi. Geç ekstübasyon grubundaki hastaların medyan yaşı üç ay olup, diğer iki gruba kıyasla anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.05). Tekrar entübasyon oranları hızlı ekstübasyon grubunda %1.5, erken ekstübasyon grubunda %2.5 ve geç ekstübasyon grubunda %9 idi (p<0.05). Medyan yoğun bakım ünitesinde kalış süresi sırasıyla 3, 5 ve 10 gün idi (p<0.05). Diğer gruplara kıyasla geç ekstübasyon grubunda hastanede kalış süresi anlamlı düzeyde daha uzundu (p<0.05). Yenidoğan yaş grubu, >4 Konjenital Kalp Cerrahisinde Risk Belirleme 1 skoru, Göğüs Cerrahisi Derneği-Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği mortalite kategorisi >3, >100/dk. kardiyopulmoner baypas süresi, >8 vazoaktif inotrop skoru, >2 akut böbrek hasarı ve düşük ağırlık geç ekstübasyonun bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç: Hızlı ve erken ekstübasyon, konjenital kalp cerrahisi yapılmış seçilmiş olgularda düşük tekrar entübasyon oranları ile başarılı bir şekilde uygulanabilir. Yaş, vücut ağırlığı, sendrom varlığı, cerrahi risk kategorisi ve ameliyat süresi ekstübasyon süresini etkileyebilir.

Keywords : Konjenital kalp cerrahisi, erken ekstübasyon, yoğun bakım, çocuk.
Viewed : 1894
Downloaded : 612