ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs ağrısı olan hastalarda troponin/kreatinin oranının prognostik değeri
Hayri Canbaz1, Suat Görmel2
1Department of Emergency Medicine, Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye Received: September 30, 202
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24249
Amaç: Bu çalışmada göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda troponin/kreatinin oranının prognostik değeri incelendi ve mortaliteyi etkileyen laboratuvar değerleri belirlendi.

Çalışma planı: 01 Ekim 2016 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve troponin ve kreatinin ölçümleri yapılan toplam 5079 hasta (2844 erkek, 2235 kadın; medyan yaş: 65 yıl; dağılım, 49-83 yıl) retrospektif olarak incelendi. Laboratuvar verileri ve 28 günlük mortalite oranları değerlendirildi. Hastalar ilk acil servise başvuru sonrasında 28 günlük mortalite oranlarına göre sağ kalanlar (n=4793) ve sağ kalmayanlar (n=286) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Gruplar arasında beyaz kan hücre sayısı, C-reaktif protein, kreatinin, yüksek duyarlıklı troponin I ve troponin/kreatinin oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar izlendi (p<0.05). Yüksek duyarlıklı troponin I ?31.96 pg/dL, kreatinin ?1.11 mg/dL, C-reaktif protein ?43.94 mg/L ve troponin/kreatinin oranının ?25.12 olması 28 günlük mortalitenin bağımsız öngördürücüleri idi (p<0.05). C-reaktif protein değerinin ?43.94 mg/L olması, mortalite açısından diğer belirteçlere göre daha spesifik bulundu (%81.14).

Sonuç: Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda troponin/kreatinin oranı mortalite açısından öngördürücü olup, yüksek duyarlıklı troponin I, kreatinin ve C-reaktif protein 28 günlük mortalite için bağımsız risk faktörleridir.

Keywords : Kardiyak, göğüs ağrısı, kreatinin, böbrek yetmezliği, sağkalım, troponin
Viewed : 1956
Downloaded : 571