ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arterden çıkan koroner arter anomalisi: Tek merkez deneyimi
Fadli Demir1, Tolga Akbaş1, Sevcan Erdem1, Berivan Subaşı1, Celal Varan1, Orhan Kemal Salih2, Nazan Özbarlas1
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Division of Pediatric Cardiac Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23396
Amaç: Bu çalışmada pulmoner arterden çıkan koroner arter anomalisi olan olguların klinik ve tanısal bulguları, tedavi ve takipleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1998 - Haziran 2021 tarihleri arasında pulmoner arterden çıkan koroner arter anomalisi tanısı olan toplam 14 hasta (5 erkek, 9 kız; medyan yaş: 15 ay; dağılım, 3-156 ay) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik verileri, elektrokardiyografik, ekokardiyografik, anjiyografik, cerrahi ve takip bulguları incelendi.

Bulgular: En sık görülen semptom solunum sıkıntısı (n=6) ve üfürüm idi (n=3). Üç hasta haricinde geri kalan hastalara ilk değerlendirmede ekokardiyografi ile tanı konuldu. Ekokardiyografide dört hastada ciddi ve diğer dört hastada orta derecede mitral yetersizlik tespit edildi. Ejeksiyon fraksiyonu %38 ila %79 aralığında idi. On bir hastaya koroner arterin aorta direkt reimplantasyonu, üçüne ise Takeuchi ameliyatı yapıldı. Yalnızca bir hastada mortalite izlendi. Ameliyat sonrası mitral yetersizlik ve ejeksiyon fraksiyon değerlerinde düzelme görüldü. Medyan takip süresi 62 (dağılım, 5-170) ay olup, tekrar ameliyat gereken bir hasta haricinde hastaların tümü asemptomatik idi.

Sonuç: Pulmoner arterden çıkan koroner arter anomalileri nadir görülen doğumsal anomalilerdir. Ekokardiyografi temel tanı aracıdır. Tüm ekokardiyografik bulgular dikkatli bir şekilde araştırılmaz ise, tanı kolaylıkla gözden kaçabilir.

Keywords : Pulmoner arterden çıkan koroner arter anomalisi, doğumsal koroner anomali, ekokardiyografi, cerrahi
Viewed : 1709
Downloaded : 599