ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypas sırasında kullanılan farklı prime solüsyonlarının serebral etkileri
Jülide Sayın Kart1, Fevzi Toraman2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24026
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda prime solüsyonlarının serebral, hemodinamik ve metabolik etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında elektif izole koroner arter baypas greftleme yapılacak toplam 30 hasta (25 erkek, 5 kadın; ort. yaş: 59.5±9 yıl; dağılım, 42-78 yıl) alındı. Hastalar üç gruba randomize edildi: Grup 1 (n=10) (Ringer laktat [RL]), Grup 2 (n=10) (%6 hidroksietil nişasta [HES] 130/0.4) ve Grup 3 (n=10) (RL + %6 HES 130/0.4). Hastaların ameliyat öncesi, anestezi öncesi ve sonrası, ekstrakorporeal dolaşıma geçişinden 10 dk. sonra, ekstrakorporeal dolaşımdan çıkıldığında ve ameliyat sonunda hemodinamik parametreleri, arteriyel kan gazı analizleri, hemoglobin, hematokrit, serebral rejyonel oksijen satürasyonu, idrar çıkışı ve sıvı dengesi kaydedildi. Nöron spesifik enolaz enzimi ve S-100 ? proteini ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beşinci günde ölçüldü. Hastalara ameliyat sonrası beşinci gün ve üçüncü haftada Standardize Mini Mental Test uygulandı.

Bulgular: Hastaların serum Nöron spesifik enolaz enzimi ve S-100 ? protein düzeyleri fizyolojik sınırlar içinde olup, hiçbir hastada serebral hasarı düşündürecek klinik bulguya ve Standardize Mini Mental Test skor değişikliğine rastlanmadı. Biri Grup 1 ve üçü Grup 3 olmak üzere toplam dört hastada serebral rejyonel oksijen satürasyonunda başlangıca kıyasla %20"den fazla düşüş izlendi. Diğer parametreler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Kardiyopulmoner baypas sonrası serebral hasar gelişiminde prime solüsyon içeriğinin herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, serebral hasar gelişiminin önlenmesinde en önemli nokta serebral perfüzyonun korunmasıdır; bu da hastaların serebral perfüzyonları takip edilerek sağlanabilir.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas, serebral hasar, nöron spesifik enolaz enzimi, prime solüsyonu, S-100 ? proteini, standardize mini mental test
Viewed : 1536
Downloaded : 491