ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihazının minimal invaziv sol torakotomi ile off-pump implantasyonu: Tek merkez deneyimimiz
Mehmet Karahan1, Ümit Kervan1, Sinan Sabit Kocabeyoğlu1, Doğan Emre Sert1, Mustafa Akdi1, Abdülkadir Yılmaz1, Can Koçak1, Zeki Çatav
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23370
Amaç: Bu çalışmada, minimal invaziv sol torakotomi yoluyla sol ventrikül destek cihazı off-pump ve on-pump implantasyonu deneyimimiz karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2013 - Nisan 2020 tarihleri arasında, off-pump sol ventrikül destek cihazı implantasyonu yapılan dokuz hasta (8 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 47±11.9 yıl; dağılım, 30-61 yıl) ve on-pump minimal invaziv sol torakotomi yapılan dokuz hasta (8 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 47±11.4 yıl; dağılım, 29-60 yıl) retrospektif olarak incelendi. Her iki grubun ameliyat sonrası sonuçları ve orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Çıkım grefti tüm hastalarda J-sternotomi ile çıkan aorta anastomoz edildi. Medyan entübasyon ve yoğun bakımda kalış süreleri off-pump grubunda sırasıyla 1 (IQR: 1.5) gün ve sekiz (IQR: 6.5) gün ve on-pump grubunda sırasıyla bir (IQR: 0) gün ve yedi (IQR: 7) gün idi. Her iki gruptaki hastaların birinde (%11) kardiyopulmoner baypas çıkışında intraaortik balon pompası ihtiyacı oldu. Off-pump grubundaki iki (%22) hastada medikal olarak tedavi edilen ve düzelen ameliyat sonrası sağ ventrikül yetmezliği görüldü. Her iki grupta da kanamaya bağlı revizyon veya ameliyat sonrası ekstrakorporeal memran oksijenatörü implantasyonu gereksinimi olmadı. Off-pump grubunda üç hastaya medyan 854 (IQR: 960) gün sonra kalp nakli yapıldı. Üç hasta implantasyondan bir ay, iki ve dört yıl sonra kaybedildi. Üç hasta sol ventrikül destek cihazı ile hala hayattaydı ve implantasyondan sonra 365, 400 ve 700 gün boyunca sorunsuz takip edildi.

Sonuç: Off-pump teknik, minimal invaziv sol torakotomi yoluyla sol ventrikül destek cihazı implantasyonu için güvenli ve uygulanabilir bir seçenektir.

Keywords : Sol ventrikül destek cihazı, minimal invaziv, off-pump, torakotomi
Viewed : 1595
Downloaded : 495