ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahi sonrası gastrointestinal komplikasyonların öngördürücüleri ve sonuçları: Sistematik inceleme ve meta-analiz
Zihni Mert Duman1, Muhammed Bayram2, Barış Timur3, Mustafa Can Kaplan2, Timuçin Aksu2
1Department of Cardiovascular Surgery, Cizre State Hospital, Şırnak, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24003
Amaç: Bu sistematik derlemede, meta-analiz teknikleri kullanılarak gastrointestinal komplikasyonların risk faktörleri ve cerrahi sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Kalp cerrahi sonrası gastrointestinal komplikasyon gelişen ve gelişmeyen hastaları içeren çalışmalar Ocak 2000 - Mayıs 2022 tarihleri arasında PubMed veri tabanı, Cochrane Kütüphanesi ve Scopus veri tabanı kullanılarak elektronik olarak tarandı. Gastrointestinal komplikasyonlara ilişkin bazı çalışmalarda yalnızca tek gastrointestinal komplikasyon (yalnızca bağırsak iskemisi, yalnızca gastrointestinal kanama veya yalnızca karaciğer yetmezliği) üzerine odaklanılmıştı. Çalışmalar arasındaki farklılığı azaltmak için en az üç farklı gastrointestinal komplikasyon değerlendiren çalışmalar meta-analize dahil edildi. Gastrointestinal komplikasyon gelişen veya gelişmeyen hastaların sonuçlarını karşılaştırmayan kohort serileri, ülkelerin sağlık sistemi veri tabanlarını kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar, derleme makaleler ve küçük vaka serileri (<10 hasta) meta-analize dahil edilmedi.

Bulgular: Meta-analize 116,105 hastayı içeren 25 çalışma (8"i prospektif ve 17"si retrospektif) dahil edildi. Gastrointestinal komplikasyonların havuzlanmış insidansı %2.51 idi. Gastrointestinal komplikasyon olan hastalar daha yaşlıydı (ortalama fark [MD]=4.88 [%95 güven aralığı [GA]: 2.85-6.92]; p<0.001) ve kardiyopulmoner baypas süreleri daha uzundu (MD=17.7 [%95 GA: 4.81-30.5]; p=0.007). Hastane içi mortalite gastrointestinal komplikasyonları olan 1,640 hastanın 423"ünde (%25.8) görüldü. Hastane içi mortalite, gastrointestinal komplikasyonları olan hastalarda 11.8 kat daha yüksekti (olasılık oranı [OR]=11.8 [%95 GA: 9.5-14.8]; p<0.001).

Sonuç: Kalp cerrahisi sonrası gastrointestinal komplikasyon gelişimi eşlik eden hastalıkları olan hastalarda daha fazla görülmektedir. Kalp cerrahisi sonrası hastane içi mortalite gastrointestinal komplikasyon gelişen hastalarda, gelişmeyen hastalara kıyasla, 11.8 kat fazladır.

Keywords : Kalp cerrahisi işlemleri, gastrointestinal sistem, ameliyat sonrası komplikasyonlar
Viewed : 1543
Downloaded : 494