ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol anterior mini torakotomi ile minimal invaziv çoklu damar koroner arter baypas greftlemesinde intraoperatif transit-time akım ölçer ile anastomoz kalitesinin değerlendirilmesi
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2
1Department of Cardiovascular Surgery, Private Medical Practice, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23744
Amaç: Bu çalışmada mini torakotomi ile minimal invaziv çoklu damar koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ameliyatın tamamlayıcı bir parçası olarak intraoperatif transit-time akım ölçüm sonuçlarımız tanımlandı ve greft açıklığı ve anastomoz kalitesi değerlendirildi.

Çalışma planı: Mayıs 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında sol anterior mini torakotomi ile minimal invaziv çoklu damar koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 45 hasta (32 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 51.2±8.6 yıl; dağılım, 41-72 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda intraoperatif transit-time akım ölçer tekniği kullanıldı. Hastalar kardiyopulmoner baypas altında ameliyat edildi. Sol internal torasik arter haricinde tüm anastomozlarda safen ven grefti kullanıldı.

Bulgular: Ortalama sol internal mammarian arterin akım hızı 36.2±14.1 mL/dk., diyagonal greftlerin ortalama akım hızı 48.2±13.1 mL/dk., sirkumfleks greftlerin ortalama akım hızı 41.2±21.1 mL/dk. ve sağ koroner arter greftlerinin ortalama akım hızı 52.2±11.3 mL/dk. idi. Tüm anastomozların pulsatilite indeks değerleri normal sınırlar içinde olduğundan, tüm greftlerin dalga paternleri ve akım parametreleri intraoperatif ölçümlerde normal izlendi. Anastomoz açıklığı ve greft açıklığından emin olunduktan sonra ameliyat tamamlandı.

Sonuç: Greft açıklığını ve anastomoz kalitesini göstermek için intraoperatif akım ölçer kullanımı hem cerraha hem de hastaya güven verir. Mini torakotomi ile gerçekleştirilen çoklu damar koroner arter baypas greftlemede anastomoz kalitesi bu teknik ile iyi bir şekilde değerlendirilebilir.

Keywords : Minimal invaziv direkt koroner arter baypas, mini torakotomi, çoklu damar baypas, transit-time akım ölçer
Viewed : 1848
Downloaded : 523