ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üst Ekstremite Vasküler Yaralanmaları (98 Olgunun Değerlendirilmesi)
Yahya ÜNLÜ, Ünsal VURAL, Ahmet ÖZYAZICIOĞLU, Münacettin CEVİZ, Sami KARAPOLAT, Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ERZURUM
Üst ekstremite damar yaralanmaları önemli fonksiyon bozukluğuna ve ekstremite kaybına neden olmaktadır.

Kliniğimizde Mart 1990-Şubat 1998 yıllarında toplam 98 hasta üst ekstremite yaralanması nedeni ile opere edilmiştir. Hastaların 82 (%84)'si erkek, 16 (%16)'sı kadın olup, yaş ortalaması 28 (1.5-70) idi. Etiyolojide hastaların 69'u (%71) kesici delici alet yaralanması, 20'si (%20) ateşli silah yaralanması, 9'u (%9) künt travma idi. Yaralanmanın lokalizasyonu: 52 (%53) olgu ile en sık yaralanan radial ve ulnar arter olup bunu 37 (%38) olgu ile brakial arter, 5(%5) olgu ile aksiller arter, 4(%4) olgu ile subklavian arter izlemektedir. Olguların hastaneye varış süresi ortalama 6 (3-96) saattir. Operatif girişim olarak olguların 43'ünde (%44) primer (uç-uca) anastomoz en çok tercih edilen yöntem olup, 9'unda (%9) primer lateral tamir yapıldı. Otuzbeşinde (%36) ven greft interpozisyonu, 4'ünde (%4) sentetik greft interpozisyonu, 7'sinde (%7) ligasyon uygulanmıştır. Ayrıca 7 olguya fasiotomi, 3 olguya debridman yapılmıştır.

3 olguya amputasyon uygulanmıştır. Operatif mortalite olmamıştır,

Subklavian ve aksiller vasküler yaralanmalarda yandaş organ yaralanmaları sık olduğu için fonksiyon kaybı ve amputasyon oranı distal yaralanmalara göre daha fazladır. Erken müdahale önemlidir.

Keywords : üst ekstremite vasküler yaralanmaları, vasküler yaralanmalar,vasküler onarım , upper extremity vascular injuries,vascular injuries, vascular repairing
Viewed : 14845
Downloaded : 3370