ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer nakli sonrasında intraoperatif sıvı tedavisinin yoğun bakım süreci, morbidite ve mortalite üzerine etkileri
Hülya Yiğit Özay1, Alkın Yazıcıoğlu2, Mustafa Bindal1, Furkan Şahin2, Erdal Yekeler2, Sema Turan1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery and Lung Transplant, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.22917
Amaç: Bu çalışmada akciğer nakli uygulanan hastalarda intraoperatif sıvı tedavisinin yoğun bakım süreci ve ilk 90 günlük morbidite ve mortalite üzerine etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2013 - Aralık 2020 tarihleri arasında akciğer nakli yapılan toplam 77 hasta (64 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 47.6±13.0 yıl; dağılım, 19-67 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar ameliyat sırasında verilen sıvı miktarına göre iki gruba ayrıldı: Group 1 (<15 mL/kg-1/h-1) ve Group 2 (>15 mL/kg-1/h-1). Hastaların demografik, klinik, ameliyat sırası ve sonrası verileri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların %75.3"üne (n=58) 15 mL/kg-1/h-1"den az sıvı (Grup 1) ve %24.7"sine (n=19) 15 mL/kg-1/h-1"den fazla sıvı (Grup 2) uygulandı. Nativ hastalık açısından Grup 1"de kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve idiyopatik pulmoner fibrozis tanısı oranı daha fazla iken, Grup 2"de diğer tanı oranı fazla idi (p<0.01). Grup 2"de kadın oranı daha fazla iken (p<0.05), bu grupta vücut kütle indeks değerleri anlamlı düzeyde düşük idi (p<0.01). Grup 2"de verilen eritrosit, taze donmuş plazma, trombosit, kristaloid ve toplam mayi anlamlı düzeyde yüksek idi (p<0.001). İnotropik/vazopressör ajan kullanım oranları ve ekstrakorporeal membran oksijenasyon gereksinimi Grup 2"de anlamlı düzeyde fazla idi (p<0.01). Grup 2"de primer greft disfonksiyonu, gastrointestinal komplikasyonlar ve mortalite oranları da anlamlı düzeyde yüksek idi (p<0.05).

Sonuç: Akciğer naklinde artmış intraoperatif sıvı hacmi primer greft disfonksiyonu, gastrointestinal komplikasyonlar ve mortalite oranları ile ilişkilidir.

Keywords : İntraoperatif sıvı değerlendirmesi, akciğer nakli, morbidite, mortalite, nativ akciğer hastalığı
Viewed : 1571
Downloaded : 468