ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilgisayarlı tomografi karakterizasyonu ve farklı patoloji türleri olan pulmoner buzlu cam nodüllerinin patolojisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Zhang Youguo1, Wang Chengye1, Cheng Xiaofei1, Zhang Xuefei1, Liu Changhong1
1Department of Thoracic Surgery 1, The Second Hospital of Dalian Medical University, Dalian, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.22239
Amaç: Bu çalışmada bilgisayarlı tomografi özellikleri ve farklı patoloji tiplerinde akciğer buzlu cam nodüllerinin patolojisi arasındaki ilişki incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2017 - Aralık 2018 tarihleri arasında patolojik olarak tanı konan buzlu cam nodülleri olan toplam 657 hasta (191 erkek, 466 kadın; ort. yaş: 60.9±8.1 yıl; dağılım, 34 to 80 yıl) retrospektif olarak incelendi. Cerrahi rezeksiyon yapılan buzlu cam nodülleri olan hastaların klinikopatolojik özellikleri ve bilgisayarlı tomografi özellikleri analiz edildi. Yaş, cinsiyet, sigara içme durumu ve tıbbi öykü dahil olmak üzere klinik veriler kaydedildi. Bilgisayarlı tomografi özellikleri arasında tümörün yeri ve boyutu, konsolidasyon komponentinin boyutu, dansite benzerliği, şekil, sınır, tümör-akciğer arayüzü, dahili bulgular ve çevresel bulgular yer alıyordu.

Bulgular: Bilgisayarlı tomografi görüntüleme özelliklerine göre, ?444.5 HU ortalama bilgisayarlı tomografi değeri malign lezyonları gösterirken, ?444.5 HU benign lezyonları gösteriyordu. <6.78 mm"lik malign buzlu cam nodüllerinin maksimum çapı, <3.88 mm"lik konsolidasyon komponent çapı ve <-536.5 HU"luk ortalama bilgisayarlı tomografi değeri atipik adenomatöz hiperplazi ve adenokarsinom in situyu gösteriyordu. >11.52 mm"lik malign buzlu cam nodüllerinin maksimum çapı, >6.20 mm"lik konsolidasyon komponent çapı ve ?493.5 HU"luk ortalama bilgisayarlı tomografi değeri invaziv adenokarsinomları gösteriyordu. Bu parametreler arasındaki odak, minimal invaziv adenokarsinomları gösteriyordu.

Sonuç: Belirsiz tümör-akciğer arayüzü, düzensiz şekil ve düzgün nodül sınırları iyi huylu lezyonları düşündürürken, yuvarlak veya oval, temiz tümör-akciğer arayüzü, spikülasyon bulguları, lobülasyon bulguları, kabarcık bulguları, hava bronkogramları, plevral girintiler ve damar yakınsaklıkları malign lezyonların tanısında yardımcıdır. Temiz tümörakciğer arayüzü, spikülasyon bulguları, lobülasyon bulguları ve kabarcık bulguları lezyonların invazyonunu gösterir.

Keywords : Bilgisayarlı tomografi, buzlu cam nodülleri, akciğer tümörleri, patoloji
Viewed : 1276
Downloaded : 362