ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign plevral mezotelyomada prognostik faktörler ve enflamasyon indekslerinin prognostik rolü
Senar Ebinç1, Zeynep Oruç1, Ziya Kalkan1, Oğur Karhan1, Zuhat Urakçı1, Mehmet Küçüköner1, Muhammet Ali Kaplan1, Işıkdoğan Abdurrahman1
1Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23365
Amaç: Bu çalışmada malign plevral mezotelyomanın prognostik faktörleri ve malign pleural mezotelyomada enflamasyon indekslerinin prognostik değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Aralık 2019 tarihleri arasında malign plevral mezotelyoma tanısı konan toplam 132 hasta (74 erkek, 58 kadın; medyan. yaş: 55 yıl; dağılım, 31-79 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar sonuçları kaydedildi. Şu beş enflamasyon indeksinin prognostik değeri araştırıldı: Nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, ileri akciğer kanseri enflamasyon indeksi, C-reaktif protein/albümin oranı ve prognostik nütrisyonel indeks.

Bulgular: Tüm hastaların %81"i (n=107) 65 yaş ve üzeri olup, %61.4"ünde (n=81) epiteloid histolojiye rastlandı. Çok değişkenli analizde sağkalım ile olan ilişkisi incelenen 12 değişken arasından ≥65 yaş, non-epiteloid alt tip ve <40 prognostik nütrisyonel indeksin kötü prognostik faktör olduğu tespit edildi. Bu faktörlerden oluşturulan skorlamada, iyi prognostik grupta (skor 0-1) medyan genel sağkalım 21 ay ve bir yıllık sağkalım %77.9 iken, kötü prognostik grupta (skor 2-3) medyan genel sağkalım dokuz ay ve bir yıllık sağkalım %29.7 idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, malign plevral mezotelyomada ≥65 yaş, <40 prognostik nütrisyonel indeks ve non-epiteloid histolojik alt tipinin kötü prognostik faktör olduklarını göstermektedir.

Keywords : Enflamasyon indeksleri, malign plevral mezotelyoma, prognostik nütrisyonel indeks, prognostik skor
Viewed : 1224
Downloaded : 345