ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip A diseksiyon cerrahisi sonrasında sinüs Valsalva dilatasyonu: Yeniden ameliyat kaçınılmaz mı?
Yiğit Köse1, Selen Özyurt Köse2, Cevdet Uğur Koçoğulları1
1Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Dr. Siyami Ersek Chest Heart and Vascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24330
Amaç: Bu çalışmada akut tip A aort diseksiyonu nedeniyle aort tamiri yapılan hastalarda sinüs valsalva dilatasyonu araştırıldı ve progresyonu değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Aralık 2019 tarihleri arasında kök koruyucu cerrahi yapılan ve ayaktan en az bir yıl süreyle takip edilen toplam 68 hasta (50 erkek, 18 kadın; ort. yaş: 54.2±10.1 yıl; dağılım, 30-82 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar takip sırasında dilatasyona göre iki gruba ayrıldı. Grup 1'de (n=32) dilatasyon gelişen hastalar ve Grup 2'de (n=36) dilatasyon gelişmeyen hastalar yer aldı. Sinüs Valsalva çapları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile ölçüldü.

Bulgular: Ortalama takip süresi 4.9±3.1 (dağılım, 1-4) yıl idi. Takip sırasında hastaların %47'sinde sinüs Valsalva dilatasyonu izlendi. Ameliyat öncesi sinüs Valsalva çapı, anevrizma dilatasyonu açısından bir risk faktörü idi. ≥4.05 cm'lik çap, yeniden ameliyat gerektiren dilatasyon gelişimi açısından kesim değeri olarak hesaplandı.

Sonuç: Ameliyat sonrası ekokardiyografi veya bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile takip, sinüs Valsalva dilatasyon gelişiminin değerlendirilmesi açısından mühim olup, aort köküne girişim yapılmayan hastalarda yeniden ameliyat gerektirir.

Keywords : Akut tip A aort diseksiyonu, yeniden ameliyat, sinotübüler bileşke, sinüs Valsalva anevrizması
Viewed : 1602
Downloaded : 566