ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftlemede erektör spina plan blokunun arter greftlerine etkisi
Kamil Darçın1, Seçil Çetin1, Muhammet Ahmet Karakaya2, Yılmaz Yenigün3, Mehmet Şanser Ateş4, Yavuz Gürkan1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Koç University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Acıbadem Ataşehir Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Liv Hospital Vadistanbul, Istanbul, Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, Koç University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24089
Amaç: Bu çalışmada erektör spina plan blokunun sol ve sağ internal mamaryan arterlerin ve radial arterlerin çapı ve kesit alanı üzerine sempatektomi etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya 01.06.2020 - 01.03.2021 tarihleri arasında off-pump koroner arter baypas greftleme yapılan ve Amerikan Anestezi Derneği Sınıf III olarak sınıflandırılan erektör spina plan bloku gerçekleştirilen toplam 25 hasta (14 erkek, 11 kadın; medyan yaş: 67 yıl; dağılım, 23-75 yıl) alındı. Sol ve sağ internal mamaryan arterler ve radial arterlerin çapı ve kesit alanı üzerine erektör spina plan blokunun etkileri, işlemden 45 dk. önce ve sonra sol ve sağ internal mamaryan arterler için üçüncü, dördüncü ve beşinci interkostal aralıktan ve radial arterler için el bileğinin 3 cm proksimalinden alınan ultrasonografi görüntüleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Başlangıç değerlerine kıyasla, erektör spina plan blokundan sonra sol ve sağ internal mamaryan arterlerin ve radial arterlerin çapı ve kesit alanlarında anlamlı düzeyde artış izlendi (p<0.05). İşlem öncesi ve sonrası kalp hızı ve ortalama arteriyel basınç değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: T5 seviyesinde uygulanan bilateral erektör spina plan bloku, kalp hızı ve ortalama arteriyel basınçta anlamlı bir farka yol açmaksızın, sol ve sağ internal mamaryan arterler ve radial arterlerde vazodilatasyona neden oldu. Bu bulgular, erektör spina plan bloku ile sağlanan sempatik blokun arteriyel spazmları önleyerek daha iyi cerrahi koşullar sağlayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bilateral erektör spina plan bloku off-pump koroner arter baypas greftlemede rejyonel anesteziyi sağlamak için ümit verici bir teknik olabilir.

Keywords : Erektör spina plan blok, sol internal mamaryan arter, off-pump koroner arter baypas greftleme; radial arter, sağ internal mamaryan arter, sempatektomi, vazodilatasyon
Viewed : 1412
Downloaded : 461