ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot tetralojili hastalarda homogreft dejenerasyonu sonrası sığır juguler ven konduit replasmanı: Tekrarlı olgu sonuçları
Onur Işık1, Muhammet Akyüz1, İlker Mercan1
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24057
Amaç: Bu çalışmada pulmoner homogreft kapak replasmanı ile şiddetli homogreft dejenerasyonu gelişen tekrarlı hastalarda sığır juguler ven kondüit rekonstrüksiyonuna ilişkin deneyimlerimiz ve sonuçlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Mayıs 2018 - Mayıs 2021 tarihleri arasında, homogreft dejenerasyonu nedeniyle sığır juguler ven kondüit replasmanı yapılan toplam 10 tekrarlı hasta (4 erkek, 6 kadın; ort. yaş: 16.5±3.0 yıl; dağılım, 12-21 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası verileri kaydedildi.

Bulgular: Homogreft replasmanı yapılan hastalarda ikinci ameliyatın (homograft replasmanı) ortalama yaşı 8.5±3.8 yıl (dağılım, 4-14) yıl idi. Ameliyat sonrası mortalite gözlenmedi. Ameliyat öncesi ve sonrası bulgular karşılaştırıldığında, sağ ventrikül çıkım yolu gradyanı, pulmoner ve triküspit yetmezlik derecesi ve sağ ventrikül dilatasyonunun gerilediği gözlendi (p<0.05). Ameliyat sonrasında tüm hastalarda New York Kalp Derneği fonksiyonel sınıfında anlamlı bir iyileşme gözlendi.

Sonuç: Fallot tetralojisi düzeltici cerrahi sonrası pulmoner kapak dejenerasyonu nedeniyle tekrarlayan cerrahi müdahaleler kaçınılmazdır. Bu nedenle, tekrarlı hastalarda sığır juguler ven kondüit, pulmoner homogreft yetmezliğinden sonra konduit tercihinde iyi bir alternatif olabilir.

Keywords : Homogreftler, yeniden ameliyat, Fallot tetralojisi, ksenogreft
Viewed : 1028
Downloaded : 368